Astăzi, ultima zi în care se mai depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de motorină

0
303

Până astăzi, inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2018 (trim. IV al anului 2018). Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Dolj, de către administrator sau împuternicitul acestuia şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

„Ajutorul de stat se acordă sub formă derambursarea diferenţeidintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru”, a precizat Sorin Răducan, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul judeţean Dolj.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoţite de următoarele documente : documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzutîn anexa nr.9; copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de accord pentru finanţare; adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de accord pentru finanţare; adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vienobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de accord pentru finanţare. 

Copie de pe cererea depusă de către apicultori

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoţite de următoarele documente: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare; copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare; copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurăriiacestora de vetre destupinătemporaresaupermanente şi copie a documentelor de identitate şi / sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care au intervenitmodificărifaţă de cererea de acordpentrufinanţare.

Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii

 Pentru sectorul înbunătăţiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoţite de următoarele documente: situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare; copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare; copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbalde confirmare a volumului de apă livrat pentru irigaţii, întocmit de către orice furnizor de apă de irigaţii; situaţii asupra feţelor irigate, pestructuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul destat; copie a documentelor de identitateşi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de accord pentru finanţare şi dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare faţă de cererea iniţială.