Baroul Dolj: Astăzi are loc examenul de primire în profesia de avocat

0
76

Emoţii mari pentru cei care aspiră să devină avocaţi. Astăzi are loc examenul de primire în profesie – pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar – dar şi cel de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.  

Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice. Întrebările de pe foaia de examen sunt din discipline precum organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Grilele de examen cuprind aceleaşi întrebări, care vor fi amplasate într-o ordine diferită, astfel încât să se evite distribuirea grilelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi patru ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.

70 de puncte, absolut necesare

Examenul începe la ora 9.00, dar candidaţii trebuie să se prezinte în sala de examen, obligatoriu, la ora 8.00, cu actul de identitate. Sunt acceptate cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Fiecare răspuns corect primeşte un punct. Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin 70 de puncte, cu condiţia ca la fiecare disciplină să fi obținut cel puţin 10 puncte.

La subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”. Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează. Evaluarea lucrărilor se realizează prin procesare (scanare) electronică şi se poate efectua într-un singur centru de examen, conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Măsuri speciale pentru evitarea fraudelor

Este strict interzis accesul în clădire cu instrumente de scris, genți, poșete, tipărituri și orice mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri). Candidaţilor le vor fi distribuite instrucţiunile scrise privind modul de completare a grilei şi instrumente de scris. De asemenea, participanţii la examen nu au voie să comunice între ei sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu excepţia celor specific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din examen pentru fraudă.

Întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării grilelor se va folosi numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen. Locurile în sălile de examen se vor ocupa în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o grilă, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul lucrării de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acesteia, numai după ce persoanele care supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

Contestaţiile se pot depune în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor

Baremul de evaluare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem. Acestea se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare.