Termen limită pentru depunerea cererilor de despăgubiri agricole, 30 noiembrie 2015

0
122

Mai sunt trei săptămâni până când agricultorii afectaţi de secetă pot să depune cereri de despăgubiri. A fost stabilit şi cuantumul maximal, care este diferit între persoanele fizice şi cele juridice. Vor fi excluşi de la primirea ajutorului toţi cei care, în urma controalelor administrative, au fost declaraţi neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015. În Dolj, pierderi provocate de seceta prelungită sunt de peste 120 de milioane de lei. Doar pentru 9 categorii de culturi se vor acorda ajutoare cu titlu de despăgubiri.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în data de 27 octombrie 2015 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanţa de urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare şi producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Condiţii obligatorii pentru a fi eligibili

Sunt cerute două condiţii pentru a fi eligibili. Prima este să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%. Cea de a doua condiţie este să fie înregistraţi în evidenţeleAPIAcu cerere unică de plată aferentă anului 2015. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi, deAPIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

APIA primeşte cererile de ajutor

 Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau județene, unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; copie a atestatului de producător, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal; copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice; document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice. Solicitantul va prezenta și documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c. Termenul limită de depunere a cererii este 30 noiembrie 2015.

Sunt stabilite valorile maximale de despăgubire

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat sunt fixate în funcţie de categoria beneficiarului. Astfel, la persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale cunatumurile maxime sunt de 280 lei/ha la porumb boabe, 285 lei /ha la floarea-soarelui, 335 lei/ha la soia, 1.130 lei/ha la cartof, 600 lei/ha la sfeclă de zahăr, 1.490 lei/ha la legume de câmp, 222,5 lei/ha pentru plante de nutreţ, 50 lei/ha la păşune şi 75 lei/ha la fâneaţă. Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică pot primi cu titlu de despăgubiri sume mai mari, astfel: 560 lei/ha la porumb, 570 lei/ha la floarea-soarelui, 670 lei/ha la soia, 2.260 lei/ha la cartof, 1.200 lei/la sfeclă de zahăr, 2.980 lei/ha la legume de câmp, 445 lei/ha la plante de nutreţ, 100 lei/ha la păşune şi 150 lei/ha la fâneaţă.

Pagube de peste 120 de milioane de lei

Conform informării care va fi trimisă de Direcţia pentru Agricultură Dolj către MADR, în Dolj potenţiali beneficiari ai ajutorului de stat sunt 13.586 de fermieri persoane fizice şi 842 de exploataţii agricole organizate ca persoane juridice. Cea mai mare suprafaţa afectată de secetă este cea la cultura de porumb boabe. Aici, sunt declarate calamitate 17.966,19 ha aparţinând persoanelor fizice şi 11.020,92 ha la persoanele juridice. În schimb, la floarea-soarelui, sunt identificate 26.417,40 ha calamitate în proprietatea persoanelor juridice şi 9.911,31 de ha în cea a persoanelor fizice. La soia boabe se poate vorbi de un total de 993 de ha distruse, iar la cartofi de 57,93 ha, dintre care aproximativ 51 de ha sunt la persoane fizice.

Peste 360 de ha cultivate cu legume sunt declarate calamitate cu acte în regulă. Lucerna, pe 1.191 de ha aparţinând persoanelor fizice a fost distrusă, iar alte 840 ha din proprietatea persoanelor juridice au avut aceeaşi soartă. Pierderi consistente sunt şi la păşuni. Aici, suprafaţa afectată a urcat la 525 de ha, iar pierderile sunt evaluate la peste 158.000 de lei. Doljul se înscrie cu date foarte crescute la instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015: 69.879,97 ha suprafaţă afectată, cu o valoarea estimată a pierderii de venit de 122.620.312 lei.