Reducerea normei de venit în agricultură a fost aprobată

0
171

Agricultorii cu culturi afectate de secetă vor primi facilităţi fiscale. Astfel, reducerea normei de venit se va aplica după o procedură stabilită de ANAF. Vor fi luate în calcul pagubele în producţia vegetală, cea animală şi chiar a crescătorilor de albine.

Reducerea normei de venit a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2204/21.08.2015. Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice.

Trei condiţii obligatorii

Trebuie îndeplinite trei condiţii cumulativ: venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit; pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale şi persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe baza de norme de venit”. În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal

Pentru a beneficia de aceasta, fermierii trebuie să desfăşoare activităţi agricole, individual sau într-o forma de asociere, pe o suprafaţă de peste 2 ha – cereale însămânţate în primăvara, plante oleaginoase sau cartof, conform Ordinului Nr. 2204/2015 din 21 august 2015. Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se realizează, la cererea persoanelor fizice/ asocierilor fără personalitate juridica, de o comisie numită prin ordin al prefectului județului.

Crescătorii de animale şi apicultorii, printre beneficiari

Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridica la unitatea administrativ-teritoriala pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de libera practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

Organul fiscal stabileşte reducerea

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile legale, organul fiscal competent procedează la reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit. Astfel, venitul anual se reduce utilizând norma de venit diminuată cu procentul de pierdere înregistrată, înscris în col. 5 din formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor” pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectată.

Organul fiscal stabileşte veniturile corespunzătoare fiecărei activităţi agricole pentru care s-a înregistrat. La stabilirea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi se vor avea în vedere informaţiile înscrise în declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit: suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, opţiunea contribuabilului privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile.

Tot fiscul calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”. În cazul recalculării impozitului pe venitul din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.