Anunţ AGOA

0
398

CONVOCATOR

 

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii CLADIREA  PROIECT S.A.

Cu sediul in Craiova, str. Ghe Chitu, nr. 10, jud. Dolj

CUI 2291704, inmatriculata la ORC Dolj sub nr. J16/130/1991

 

Administratorul Unic al societatii CLADIREA PROIECT S.A., (“Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 21.05.2020, ora 11.00, la sediul Societatii din Craiova, str. Ghe Chitu, nr. 10, jud. Dolj la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor al societatii CLADIREA PROIECT S.A.  la sfarsitul zilei de 16.04.2020 (data de referinta), avand urmatoarea :

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Prezentarea raportului Administratorului Unic cu privire la gestionarea societatii pe anul 2019.
  2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.
  3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si a modului de repartizare a profitului.
  4. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019.
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
  6. Numirea cenzorilor, a cenzorului supleant si stabilirea perioadei mandatului si a remuneratiei.
  7. Diverse

 

In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 22.05.2020, ora 11.00, la sediul Societatii.

Actionarii pot participa la sedinta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale, modelul procurii putand fi disponibil  la sediul societatii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

 

Administratorul Unic al

Societatea CLADIREA PROIECT SA

Dujer Ionel-Cristian