Anunţ AGOA IDP

0
275

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii IDP  PROIECT S.A.

cu sediul in Craiova, bd-ul Gheorghe Chitu, nr. 10, jud. Dolj

CUI RO 30454254, inmatriculata sub nr. J16/1137/2012

 

Administratorul Unic al soc.  IDP PROIECT S.A., (“Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de   22 mai 2020, ora 10.30, la sediul Societatii din Craiova, bd-ul Gheorghe Chitu, nr. 10,   jud. Dolj, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor al soc. IDP PROIECT S.A. la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2020 (data de referinta), avand urmatoarea:

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Prezentarea raportului Administratorului Unic cu privire la gestionarea societatii pe anul 2019.
  2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.
  3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si a modului de repartizare a profitului.
  4. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019.
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
  6. Modificarea remunerației administratorului unic al societății IDP PROIECT S.A. incepand cu data de 01 mai 2020.
  7. Diverse

In caz de neintrunire a cvorumului la data convocarii, se reconvoaca Adunarea Generala  Ordinara in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 25 mai 2020, ora 10.30, la sediul Societatii.

Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale, modelul procurii putand fi disponibil  la sediul societatii mai sus indicat. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

 

Administratorul Unic al

Soc. IDP PROIECT S.A.

CHISA DUMITRU