APIA Dolj a început vizarea carnetelor de rentier

0
96

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte la sediul judeţean al APIA Dolj pentru vizarea carnetelor. Aceştia se pot prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Conducerea APIA Dolj informează beneficiarii rentei agricole că trebuie să se grăbească, pentru că termenul limită până la care se poate face vizarea carnetelor de rentier este 29 septembrie a.c. Mai trebuie precizat că documentele, în original, solicitate de angajaţii APIA, vor fi restituite pe loc fermierilor, după certificarea copiilor depuse.

apiaPotrivit noilor modificări, beneficiază de rentă viageră agricolă şi persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situaţie i se recunoaşte dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emisă de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate şi a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.

Termenul-limită de vizare, 29 septembrie a.c.

De asemenea, art. 5 din OMADR nr. 1.272/26.503, se completează cu o excepţie pentru anul 2017, privind termenul-limită de vizare a carnetelor de rentier: „(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti”.

raducan apia
Sorin Răducan

 „Astfel, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2016, adresăm rugămintea rentierilor să îşi vizeze carnetele de rentier agricol până la data de 29 septembrie 2017”, a precizat Sorin Răducan, director executiv al APIA Dolj. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore) trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală.

Documentele sunt certificate de angajaţii APIA

  În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanţii prezintă la Centrul judeţean al APIA, documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor. „Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrului judeţean Dolj ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2016”, a mai precizat Sorin Răducan.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului.