Proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act în cadrul ședinței din 27 februarie

0
539

I.               HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziție autospeciale de supraveghere cu termoviziune”

2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX – Șalupe de intervenție”

3.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Judeţene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar, precum şi scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcției pentru Agricultură Judeţene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plății cotizației anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020

6.    HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenților chimici, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

7.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.

8.    HOTĂRÂRE  privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sărățeni, judeţul Mureș

10.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Construire cămin studențesc-Universitatea Transilvania din Brașov, str.Iuliu Maniu nr.41A, municipiul Brașov, judeţul Brașov”

11.HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la anumite gaze fluorurate cu efect de seră

II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă, preşedinte cu rang de secretar de stat, al Agenției Naţionale pentru Achiziții Publice, în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții şi Asigurări al EXIMBANK S.A

2.    MEMORANDUM cu tema: Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

3.    MEMORANDUM cu tema: Campanie corectă și asumată de conștientizare și informare a populației de către autoritățile publice asupra importanței prevenției răspândirii pe teritoriul României a noului „coronavirus (COVID-19)”

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Clement Negruț-Secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

III.         NOTE

1.    NOTĂ cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019