Reclamele şi costurile de participare la expoziţii pot fi decontate

0
238

afir 3Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte până în 31 iulie 2016, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol, dar şi cel pomicol prin intermediul submăsurii (sM) 16.4 (pentru sectorul agricol)  şi sM 16.4a (pentru sectorul pomicol) din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Este vorba despre cel mult 100.000 de euro per beneficiar. Vor putea fi decontate reclamele şi costurilor privind participarea la târguri şi expoziţii.

Alocarea bugetară disponibilă pentru aceste două submăsuri în această sesiune anuală aferentă lui 2016 este de 10,5 milioane de euro, împărţită astfel: pentru sectorul agricol fondurile disponibile în această sesiune sunt de 7 milioane de euro, iar pentru sectorul pomicol sunt de 3,5 milioane de euro. Valoarea sprijinului este de maximum 100.000 euro per beneficiar iar intensitatea sprijinului este de 100% nerambursabil. Pragul minim de depunere este de 10 puncte. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info.

Obiectiv: lanţuri scurte de aprovizionare

          Obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanţurilor scurte de aprovizionare. Ambele submăsuri susţin atât cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, cât şi realizarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi autorităţi publice. Toţi cei interesaţi să depună proiecte prin intermediul celor două submăsuri ce vizează cooperarea pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenţiei (www.afir.info) Ghidul Solicitantului, disponibil în pagina aferentă sM 16.4 şi sM 16.4a.afir 2

Promovarea produselor este decontată

          Sprijinul financiar prin sM 16.4  şi sM 16.4a  se acordă pentru acoperirea costurilor de cooperare şi realizare de investiţii (tangibile şi/ sau intangibile) în scopul promovării unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare sau a unor pieţe locale (cu produse agro-alimentare). Sunt eligibile activităţile de promovare referitoare la crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt (sau a mai multor lanţuri scurte) de aprovizionare şi la piaţa locală deservită de acest lanţ/ aceste lanţuri.

          Pentru exemplificare, cheltuielile eligibile în cadrul sM 16.4 şi sM 16.4a, pot fi urmatoarele: orice membru din cadrul parteneriatului îşi poate promova produsele prin intermediul unui site, unei broşuri, a unui pliant sau banner, dacă este sprijinită promovarea lanţului scurt şi a pieţei locale, precum şi construirea unor puncte de prezentare şi de comercializare a produselor realizate de membrii parteneriatului sau decontarea costurilor privind participarea la târguri şi expoziţii.

Materialele promoţionale să cuprindă multe produse

          Precizăm că materialele promoţionale trebuie să crească gradul de informare al potenţialilor clienţi cu privire la existenţa lanţului scurt respectiv pieţei locale şi la beneficiile pe care le pot avea dacă achiziţionează produse pe această cale. Mai concret, în cazul unui parteneriat care intenţionează dezvoltarea, comercializarea unor produse montane se poate promova lanţul scurt sau piaţa locală (în funcţie de proiect) şi categoria de produse (produse montane), şi nu doar un singur produs montan, cum ar fi siropul de cătină. Subliniem faptul că nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor.

          Beneficiari eligibili  sunt parteneriatele constituite în baza unui Acord de Cooperare  format din cel puţin un partener din categoriile (fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, inclusiv universităţile de profil, unităţile sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică) şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol sau pomicol, în funcţie de submăsură.afir 1

Liderul de proiect să fie cel puţin PFA, II, IF

          Parteneriatul poate avea ca membri şi persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare). Parteneriatul trebuie să respecte următoarele condiţii: să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare, să acţioneze în nume propriu şi să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. Numărul de membri trebuie sa fie minim cel din acordul de cooperare iniţial.

Costuri eligibile

          În cadrul submăsurilor „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare” aferente sectoarelor agricol şi pomicol sunt eligibile cheltuielile prevăzute în Planul de marketing/ Studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii: Studii sau planuri: acestea cuprind elaborarea studiilor şi planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piaţă, conceptul de marketing; costurile de funcţionare a cooperării: acestea pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăşi 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi pot cuprinde: cheltuieli de transport şi de subzistenţă ale coordonatorului şi partenerilor (diurnă), legate de activităţile parteneriatului, conform legislatiei naţionale, onorarii ale personalului, cheltuieli legate de închirierea spaţiilor de desfăşurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziţie echipamente IT şi alte dotări necesare desfăşurării cooperării; costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare şi pot cuprinde: cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broşuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media şi alte reţele de publicitate, radio şi televiziune; cheltuieli de marketing legate de etichetarea şi ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanţului scurt/ pieţei locale), creare/achiziţionare de marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziţionarea mărcii înregistrate nu pot  depăşi 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile); investiţii în construcţii aferente activitatii de producţie (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului aşa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activităţii descrise în proiect; aplicaţii software adecvate activităţii descrise în proiect; cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.          Pentru a fi eligibile aceste cheltuieli trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcţii – montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii simple.afir