Creditele destinate dezvoltării zonelor pescăreşti vor fi garantate de către FNGCIMM

0
75

Prin semnarea unui act adiţional la contractul încheiat între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (POP), prin care FNGCIMM este gestionarul “Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectaţi ai POP” au fost incluşi la garantare şi beneficiarii selectaţi de FLAG-uri (grupuri de acţiune locală pentru pescuit ) în procesul de implemetare a strategiilor din cadrul măsurii 4.1  – Dezvoltarea zonelor pescăreşti.

„Astfel, alături de beneficiarii selectaţi ai măsurilor: 1.3 – Investiţii la bordul navelor şi selectivitate, 1.4 – Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 – Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare de pescuit, 2.1 – Acvacultură, 2.2 – Pescuit în apele interioare, 2.3 – Prelucrarea şi comercializarea peştelui, 3.1 – Acţiuni colective, 3.3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi au fost introduşi în schema de garantare gestionată de FNGCIMM şi beneficiarii selectaţi de grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri), având posibilitatea să beneficieze de garanţii de până la 80% din finanţarea acordată de către instituţiile financiar-bancare şi care pot atinge valoarea de maxim 2,5 milioane euro », a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Craiova.

FLAG-urile, grupare echilibrată şi reprezentativă

          Obţinerea garanţiei FNGCIMM presupune parcurgerea următoarelor etape. Beneficiarul POP depune la banca finanţatoare documentaţia de credit. Dacă banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar beneficiarul nu are suficiente garanţii materiale, banca solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii. Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia şi semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu banca. În baza garanţiei Fondului, banca semnează contractul de credit cu beneficiarul. « Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) reprezintă o grupare echilibrată şi reprezentativă pentru zona selectată, formate din parteneri publici, parteneri privaţi din sectorul pescăresc şi organisme nonguvernamentale având ca obiectiv pregătirea şi implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru zona de pescuit. Beneficiarii finali pentru finanţare vor fi selectaţi de FLAG-uri din comunităţile pescăreşti, lucrători în cadrul sectorului pescăresc sau cei care prin actvitatea lor au o legătură directă cu sectorul, comunităţile locale, organizaţii publice sau private implicate în dezvoltarea locală a zonei (ONG-uri, fundaţii, asociaţii, consilii locale, societate civilă, agenţi economici, etc) », a mai spus Gheorghe Lăpădat.

Mărirea gradului de absorbţie

Prin includerea la garantare a beneficiarilor selectaţi de FLAG-uri se va accelera implementarea acestor proiecte finanţate în cadrul axei 4 a POP, mărindu-se astfel gradul de absorbţie al Fondurilor Europene pe Programul pentru Pescuit. « FNGCIMM SA îşi va concentra eforturile instituţionale către satisfacerea nevoilor şi a aşteptărilor tuturor clienţilor săi », a subliniat directorul FNGCIMM, filiala Craiova. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă.

  • În baza apartenenţei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociaţie ce reuneste peste 40 de fonduri de garantare şi contragarantare din 22 de ţări europene şi Turcia), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene şi se află sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
  • De la înfiintare şi până în prezent, FNGCIMM a acordat un număr de peste 53.000 de garanţii, cu o valoare cumulată de 16 miliarde lei şi o valoare a finanţărilor susţinute de 28,3 miliarde lei.