Numai pentru asociaţii semnificativi – Prezentarea cazierului judiciar la înregistrarea operatorilor intracomunitari

0
79

Recent a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta cuprinde măsuri legislative pentru sprijinirea mediului de afaceri; îmbunătăţirea administrării fiscale; simplificarea declarării şi plăţii impozitelor; măsuri tehnice de corelare şi clarificare şi, nu în ultimul rând, pentru alinierea la aquis-ul comunitar.

Pentru sprijinirea mediului de afaceri se vor introduce reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS); se vor acorda deductibilităţii în proporţie de 50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe venit, precum şi acordarea unei deductibilităţi în proporţie de 50% a TVA-ului la achiziţia acestora şi a combustibilului necesar funcţionării lor, faţă de situaţia actuală când aceste cheltuieli sunt nedeductibile în totalitate. Totodată, se vor crea posibilităţii de a solicita scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în tot cursul anului curent şi aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care în anul precedent nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei cifră de afaceri şi, nu în ultimul rând, se va solicita prezentarea cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociaţii seminificativi care deţin cel puţin 5% din capitalul social, în comparaţie cu reglementarea actuală care nu prevede niciun prag de semnificaţie.

Dreptul de achiziţie a produselor accizabile în regim suspensiv

La capitolul măsuri  pentru îmbunătăţirea administrării fiscale se vor institui de măsuri drastice de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi economice, nu depun deconturi de TVA o anumită perioadă sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscală. „Instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor anuale de venit la determinarea venitului net anual în sistem real, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil comparativ cu cel aplicat persoanelor juridice din categoria microîntreprinderi, precum şi stabilirea termenului de plată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi, respectiv ziua lucrătoare imediat următoare celei în care accizele devin exigibile, în scopul reducerii riscului de neplată al accizelor şi în corelare cu regimul specific acestora, respectiv dreptul de achiziţie a produselor accizabile în regim suspensiv fără a avea însă şi dreptul de deţinere sau expediere în regim suspensiv, sunt tot măsuri pentru îmbunătăţirea administrării fiscale”, se precizează într-un comunicat de presă al MFP.

Modul de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, simplificat

Pentru simplificarea declarării şi plăţii impozitelor se va reglementa posibilitatea de declarare şi stabilire a impozitului pe baza normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, fără a mai fi obligatorie autorizarea şi înregistrarea acestora ca PFA. „Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului şi în sistem real”, se subliniază în proiectul Ordonanţei de urgenţă.

Eliminarea obligaţiei de declarare a veniturilor obţinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin reglementarea mecanismului de percepere a impozitului prin reţinere la sursă şi plata acestuia de către plătitorul de venit (arendaş), impozitul fiind final, dar şi simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale şi de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe bază de normă de venit sau sistem real, sunt tot măsuri pentru simplificarea declarării şi plăţii impozitelor

În anul 2012:

  • se vor menţine nivelurilor accizelor aplicate în anul 2011 pentru sortimente de cafea;
  • se va institui un tratament fiscal unitar pentru toate contribuţiile;
  • se vor acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

Măsuri pentru alinierea la aquis-ul comunitar

Extinderea aplicării taxării inverse prevăzute la art. 160 din Codul fiscal pentru toate categoriile de deşeuri menţionate în anexa VI a Directivei 2006/112/CE, faţă de actualele prevederi care permit aplicarea taxării inverse numai pentru livrarea de deşeuri industriale reciclabile.