Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 24 octombrie 2018

0
106

       I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

                         II.        HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018

2.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, în vederea asanării legislaţiei

3.    HOTĂRÂRE privind preluarea în depozit de către Centrul Naţional de Management al Apei Grele a cantităţilor de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat

4.    HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 precum şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi alte măsuri necesare în vederea organizării şi desfăşurării la Bucureşti a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018, şi 26 iunie 2018 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

7.    HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2019

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national ”Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 85+700-86+730;86+830-87 +960;88+065-90+100;90+200-91+220;91+330- 94+310;94+410-101+200, de pe raza localităţilor Dragoş Vodă, Vâlcelele şi Dragalina, judeţul Călăraşi”

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Constanţa, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Braşov, Vaslui, Sibiu şi Municipiul Bucureşti

10.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei -Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea, modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal “Dunărea” Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

14.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale imobilelor cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate

15.HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Măxineni, judeţul Brăila

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Topliţa,judeţul Harghita

19.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vătava, judeţul Mureş

20.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bălteni, judeţul Olt

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş

22.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

24.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Compania Națională ”Poșta Română” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

25.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”

26.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2371 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

27.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național

     III.        MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţile kuweitiene pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul statului Kuweit privind încheierea unui Acord de exonerare de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere

2.    MEMORANDUM cu tema: “Semnarea Protocolului de Implementare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Democratică Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004”

3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante din structura Centrului Naţional pentru Managementul Apei Grele

    I.          NOTE

1.    NOTĂ cu privire la proiectul Listei de priorități legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018

  II.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

2.    Punct de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

3.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

4.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

5.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011

6.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum și asupra amendamentelor transmise de Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților

7.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

8.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului