0
158

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

DISPOZIŢIA NR. 1279

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.08.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2012.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2012.
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2012.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dl. Sirop Flavius.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administraţie ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012.
 15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Sport Club Municipal Craiova.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.
 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  Curtea de Conturi a României, a spaţiului din imobilul situat în municipiului Craiova, str. Brestei, nr. 97.
 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.
 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.3/1997, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L. Bucureşti.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998, în sensul schimbării părţii contractante Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex S.A., cu S.C. BCR Real Estate Management S.R.L.
 26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor  suprafeţe de teren  şi spaţii comerciale care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.
 27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B.
 28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Năvodari, nr.8.
 29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.3.
 30. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului de terenuri situate în municipiul Craiova, str. Pieţii, nr.2, respectiv str. Caracal, nr.35B, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2011.
 31. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, Tarlaua 32, Parcela 1/1, respectiv Tarlaua 33, Parcela 31/2.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str. Arieş, nr.8 şi str. Arieş, nr.6 A.
 34. Proiect de hotărâre privind înstrăinarea de către CMI dr. Rechiţeanu Florentina a cotei indivize de ½ din spaţiul medical situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.45, către CMI Vărăticeanu Elena-Mihaela.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare referitoare la lucrările de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Împrejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces şi dotare cu eurocontainere pentru colectare selectivă în municipiul Craiova”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011.
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2011.
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2012 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Romanescu”.
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2010 referitoare la declararea de utilitate publică de interes local lucrarea Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş.
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 referitoare la aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele şi târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenţei Comisiei Sociale.
 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la desfiinţarea, suplimentarea cu locuri şi înfiinţarea de staţii de taxi  în municipiul Craiova.
 47. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, date în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ.

 

 Emisă azi 24.08.2012

 

                PRIMAR,                        SECRETAR,
       Lia – Olguţa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU