Pe perioada vacanţelor… / Stimulent financiar pentru angajatorii care încadrează elevi şi studenţi

0
31

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor pot beneficia la cerere, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar, lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Daniela Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj a precizat că diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

O convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării

 Beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care, pe perioada vacanţelor încadrează în muncă elevi şi studenţi, în baza fie a unui contract individual de muncă pe perioada determinată, egală sau mai mică decât perioada vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial sau a unui contract de muncă temporară,  numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. „Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii doljeni vor încheia cu Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor”, a precizat Daniela Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj.

Documente depuse la AJOFM Dolj

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă o cerere însoţită de o serie de documente cum ar fi: un tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor, întocmit potrivit anexei de convenţie prevăzută în normele de aplicare a legii; adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă; actul de identitate al elevului sau studentului; copia contractului de muncă încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la ITM, conform prevederilor legale; declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că nu se găseşte în vreuna din situaţiile prezentate mai jos.  Acestea se referă la încadrarea elevilor şi studenti anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii şi care au beneficiat de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Banii nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă cuvenit

Stimulentul financiar se acordă angajatorilor, lunar proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză pe perioadă de vacanţă din luna respectivă, fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Acest stimulent financiar nu se acordă pentru perioada concediului de odihnă cuvenit. „În perioada în care raporturile de muncă ale elevilor şi studenţilor încadraţi în muncă pentru care a fost încheiată convenţia sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar din lege nu se acorda”, a mai spus directorul executiv al AJOFM Dolj.  Perioada de suspendare a raporturilor de muncă nu face parte din perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut de lege.  Daniela Barbu a mai precizat că pentru a beneficia de suma cuvenită aferentă unei luni, angajatorii au obligaţia de a depune la AJOFM până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominal a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente lunii o serie de documente cum ar de exemplu, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective în original şi în copie; tabel nominal potrivit modelului prevăzut în normele de aplicarea  legii precum şi pontajul şi statul de plată în copie. „Angajatorii care nu depun documentele prevăzute mai sus, în termen sau le completează altfel decât  prevederile legale, ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut de această lege, cuvenit pentru luna respectivă. Această perioadă face parte din perioda de acordare a stimulentului financiar”, a mai spus directorul executiv al AJOFM Dolj, printr-un comunicat de presă.