Anunţ public

0
349

Anunţ

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014, Direcţia Judeţeană de Pază și Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului pază.

Concursul pentru ocuparea celor 4 (patru) posturi de paznic vacante se va desfășura astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere – 06.07.2021 ora 1200

– proba scrisă  – 19.07.2021 ora 10oo

– interviul – 22.07.2021 ora 10oo  

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 06.07.2020, orele 16.00 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, județul Dolj.

Condiții de participare la concurs:

  1. Condiţii generale, în conformitate art.3 din Regulamentul-cadru de aplicare a prevederilor H.G. nr. 286/2011;
  2. Condiţii specifice:
  • studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat;
  • atestat profesional pentru pază.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la avizierul și pe site-ul Direcţiei Judeţene de Pază și Servicii Dolj. Persoane de contact: Brăiloiu Lenuţa și Berceanu Florentina Laura, la telefon  0251/415841.