S-a dat startul înscrierilor la UMF Craiova

0
277

medicinaAbsolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursurile unuia din programele de studiu ale Universităţii de Medicină şi Farmacie îşi pot depune dosarul de înscriere până vineri. UMF Craiova scoate la concurs 343 de locuri la buget şi 340 la taxă, pentru care se înscriseseră, până ieri, 456 de candidaţi. Ca şi în anii trecuţi, la Medicină se organizează concurs de admitere în baza unui test grilă pe care candidaţii trebuie să-l completeze pe parcursul a trei ore.

Pentru Medicină au fost scoase la concurs 209 locuri la buget şi 80 la taxă, 34 de locuri la buget şi 40 la taxă sunt disponibile la Medicină Dentară, 9 la buget şi 35 la taxă la Tehnică Dentară, 29 la buget şi 70 la taxă la Farmacie, 14 la buget şi 10 la taxă la Moaşe, 19 la buget şi 10 la taxă la Balneo fiziokinetoterapie şi 29 la buget plus 95 la taxă la Asistenţă Medicală.

Pentru programul de studii Medicină secretariatul de înscriere este organizat în Sala Bibliotecă parter – Corp A’ (Extindere) strada „Petru Rareş” nr. 2. La Medicină Dentară şi Tehnică Dentară înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Medicină Dentară parter – Corp A’ (Extindere), strada „Petru Rareş” nr. 2. Pentru programul de studii Farmacie înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Farmacie parter – Corp A’ (Extindere)  strada „Petru Rareş” nr. 2. Absolvenţii de liceu care doresc să se înscrie la programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare trebuie să depună actele la Secretariatul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală – Corp C, bulevardul „1 Mai” nr. 66. Programul de înscriere până pe 22 iulie a.c. este zilnic, între orele 10.00-14.00.

Taxa de înscriere este de 250 de lei

Dosarul de înscriere trebuie să conţină cererea de înscriere – conform tipizatului distribuit de secretariatul organizat pentru înscriere sau postat pe site-ul instituţiei; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (însoţită de Foaia matricolă) în original sau copie legalizată însoţită de o adeverinţă din care rezultă că originalul se află în păstrare la instituţia emitentă a adeverinţei precum şi faptul că a fost sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Absolvenţii de liceu din promoţia 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi media generală a anilor de studii, urmând a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii până la data de 30 septembrie 2016; certificatul de naştere, în copie legalizată (şi a celui de căsătorie dacă este cazul); copie a buletinului sau cărţii de identitate; adeverinţă medicală tip care se obţine de la medicul de familie specificându-se faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională; trei fotografii tip buletin de identitate; adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (promovat la finele sesiunii de examene din iunie-iulie 2016) eliberată de decanatul facultăţii, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau autentificată de secretariatul facultăţii deţinătoare; diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii, în original sau copie legalizată (daca este înscris şi la alt program de studiu), în vederea susţinerii concursului de admitere pentru ocuparea unui loc bugetat sau cu taxă, însoţită de o adeverinţă emisă de secretariatul universităţii/facultăţii absolvite din care să reiasă forma financiară pentru toţi anii de studii efectuaţi la programul de studii absolvit anterior; acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere; dosar plic.medicina 1

Concursul este programat pe 25 şi 27 iulie

În ceea ce priveşte concursul de admitere, acesta  este programat pe 25 iulie a.c., ora 10.00, pentru programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, respectiv pe 27 iulie a.c., ora 10.00 pentru programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare, Tehnică Dentară.

Regulile de desfăşurare a concursului sunt deja bine stabilite. Timpul destinat rezolvării grilei este de trei ore – respectiv două ore pentru testul cu 50 de întrebări –, socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Candidaţii care nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine concursul de admitere din sesiunea în care au fost înscrişi. Accesul acestora în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei. Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, legitimaţia de concurs eliberată la înscriere şi pix cu mină de culoare neagră.