Din totalul de 68 depozite neconforme, 15 sunt închise

0
86

A deveni o ţara membră a Uniunii Europene reprezintă la ora actuală mai ales pentru ţarile Europei centrale si de Est supuse decenii intregi regimului comunist nu numai un deziderat ci chiar o necesitate.           Romania nu este o excepţie in acest sens, ca ţară aspirantă la integrarea in UE. Romania a trebuit să isi alinieze legislaţia natională, regulamentele si procedurile pentru a putea fi aplicată totalitatea legislaţiei UE conţinută în acquis-ul communitaire.

Acquis-ul comunitar include directivele, regulamentele si decziile adoptate pe baza diferitelor Tratate care împreună alcătuiesc legea principală a UE si a comunităţilor. Acesta  cuprinde 31 de capitole, capitolul privind protecţia mediului fiind capitolul cu nr. 22.

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si-a asumat responsabilitatea negocierii capitolului de mediu precum si asumarea unilaterală a datei de 01.01.2007 ca ipoteză de lucru pentru încheierea pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană.

Incheierea negocierii capitolului a avut loc în 2 etape si cu o particularitate, perioadele de tranziţie nu au fost acordate pe domenii sau ramură industrială ci pe fiecare instalaţie în parte.

Transpunerea Directivei 99/31/CE privind depozitarea deseurilor  în legislatia natională s-a facut prin  Hotărârea Guvernului  nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificată si completată prin Hotararea Guvernului nr.210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului si Hotararea Guvernului nr.1292/2010  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Obiectivul principal al legislatiei privind depozitarea deseurilor este de a reglementa desfăsurarea activitătii de depozitare a deseurilor, atât pentru realizarea, exploatarea , monitorizarea, închiderea si urmărirea postinchidere a depozitelor noi, cât si pentru exploatarea, închiderea si urmărirea postinchidere a depozitelor existente, în conditii de protectie a mediului si sănătătii  populatiei; anexa 5 stabileste calendarul de sistare a activitatilor depozitelor neconforme, incepand cu anul 2004 si pana la 16 iulie 2017.

In conformitate cu atributiile stabilite prin Hotărârea nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu si in conformitate cu Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie si control in domeniul protectiei mediului, Comisariatul Judetean Dolj al Garzii Nationale de Mediu a desfasurat actiuni de control in vederea verificarii respectarii prevederilor Hotararii Guvernului  nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor si a modului de respectare a termenelor stabilite in  calendarului de inchidere.

Judetul Dolj se regaseste in anexa 5, in cadrul a 5 tabele, astfel:

 

  • 5.1 Depozite neconforme clasa “b” din zona urbana care sisteaza depozitarea : Mofleni – Craiova cu an de sistare 2005 si Bailesti 1 cu an de sistare 2008

Cele doua depozite au sistat activitatea conform termenelor, inchiderea acestora realizandu-se in baza Avizelor de mediu 27/21.09.2006, respectiv 18/27.11.2008. Monitorizarea post inchidere se realizeaza in conformitate cu prevederile legale prin monitorizarea calitatii apei subterane, in baza autorizatiilor de gospodarire a apelor.

 

  • 5.2  Depozite neconforme clasa “b” din zona urbana care sisteaza/inceteaza depozitarea in perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017 : Calafat / 16 iulie 2010, Segarcea / 16 iulie 2015 si Filiasi / 16 iulie 2017

Documentele privind sistarea activitatilor de depozitare au fost emise cu respectarea calendarului de inchidere, pentru depozitul Filiasi chiar mai devreme odata cu expirarea Autorizatiei de mediu, lucrarile de inchidere pentru cele trei depozite fiind asumate de Consiliul Judetean Dolj , in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj  si executate in baza Deciziei Etapei de Incadrare nr. 5089/08.11.2013, emisa de APM Dolj.

La data prezentei lucrarile de inchidere au fost executate in procent de 100%, se deruleaza procedura de recepţie la terminarea lucrărilor de execuţie, conform Legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, insa nu se poate estima data finala a receptiei.

In conformitate cu prevederile legale, operatorul depozitelor are obligatia monitorizarii post-inchidere a acestora pentru o perioada de minimum 30 ani.

Monitorizarea va presupune o serie de activitati bazate pe observatii in teren, buletine de analize, studii topografice – executate cu frecventa dispusa de autoritatea competenta de mediu. Ex.: capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei depozitului, deformarea sistemului de etansare la suprafata, starea stratului vegetal, controlul calitatii apei subterane in cel putin trei puncte, etc.

 

  • 5.7  depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza/inceteaza depozitarea intre 1 ianuarie 2007 si 16 iulie 2009 : Celule Electrice SA (Bailesti) cu suprafata de 0.032 ha, Sucursala Petrom – Combinat Doljchim (2 ha) si Sucursala Petrom – Combinat Doljchim (3,75 ha)

Depozitul SC Celule Electrice SA a reprezentat, in fapt, un bazin betonat pentru depozitarea namolurilor provenite de la atelierul de galvanizare al fabricii.

Realizarea lucrarilor de inchidere s-au efectuat in baza  Avizului de mediu 4/28.04.2009  emis  cu obligatii de mediu cu termene pentru realizarea lucrarilor de inchidere, care au constat in eliminarea cantitatii de 39,26 t namol .

Cele doua depozite ale Combinatului Doljchim care au reprezentat: un depozit  cu suprafata de 2 ha si respectiv depozitul de 3,75 ha care de fapt reprezinta cele doua batale pentru depozitarea apelor fosfo-amoniacale, cu suprafata de 8,7 ha si care au fost inchise la termenele scadente, in baza Avizelor de mediu emise cu  obligatii de mediu.

Monitorizarea post-inchidere a batalurilor de ape fosfoamoniacale se realizeaza in baza unui Plan de monitorizare post – inchidere, vizat de APM Dolj ,in conformitate cu Avizul de mediu nr. 3/28.04.2009, se realizeaza pe o perioada de 30 de ani si consta pe langa monitorizarea trimestriala a calitatii apei subterane si monitorizarea  starii fizice a depozitului, pentru indicatorii prevazuti in Planul de Monitorizare, prin metoda vizuala . Raportarea parametrilor din Planul de Monitorizare post-inchidere, se realizeaza semestrial catre APM Dolj. Deasemenea, monitorizarea post-inchidere a celor doua depozite se face in baza Autorizatiilor de Gospodarire a Apelor si consta in monitorizarea trimestriala, cu laboratoare acreditate RENAR, a indicatorilor de calitate ai apei subterane  in cele 3, respectiv 6  foraje si transmiterea buletinelor la ABA Jiu si APM Dolj.

 

  • 5.8  Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide la 31.12.2009 – Complexul Energetic Craiova/depozit Valea Manastirii, Complexul Energetic SE Isalnita/depozite Isalnita I si II

Pentru aceste depozite, România a solicitat perioade de tranziţie privind interzicerea depozitării deşeurilor lichide şi a deşeurilor cu anumite proprietaţi, perioade cuprinse între 31.12.2007 şi 31.12.2013, în cursul cărora se vor aplica diferite metode în vederea conformării. Prin urmare operatorii acestor depozite au trebuit să se conformeze cu cerinţele privind depozitarea deşeurilor, fie prin colectarea uscată a cenuşii şi posibilităţile de valorificare a acesteia sau în cazul lipsei solicitărilor, depunerea acesteia în depozite conforme, sub forma de „agregat” (amestec de cenuşă, zgură, var şi ghips) sau ca „fluid dens” (raport de amestec solid/apa, 1/1,5)

Majoritatea dintre aceştia, printre care si Complexul Energetic Craiova si SE Isalnita, au optat pentru tehnologia de depozitare a zgurii şi cenuşii sub formă de fluid dens autoîntăritor. Astfel, incepand cu trimestrul IV al anului 2010 – deseurile generate de Complexul Energetic Oltenia si depuse in cele 3 depozite: Valea Manastirii, SE Isalnita mai stang si mal drept, utilizeaza o alta tehnologie de depozitare.

 

  • 5.9  Depozite de deseuri periculoase din industria extractive a petrolului care sisteaza depozitarea pana la 31 decembrie 2006: Sucursala Petrom Craiova / depozit Ghercesti (0.3 ha) si depozit Varteju (0,1 ha)

Cele doua depozite au fost inchise si dezafectate in baza Avizelor de mediu emise in 20.06.2006 cu obligatii de mediu cu termene pentru realizarea lucrarilor de inchidere; astfel, lucrarile de ecologizare au constat in eliminarea slamurilor petroliere din corpul depozitelor, umplerea zonei excavate si refacerea locatiei; slamurile extrase: 6612,23 tone si respective 14 652,21 tone din cele doua locatii, au fost procesate  si transportate in vederea eliminarii finale.

Comisariatul Judetean Dolj al Garzii Nationale de Mediu a efectuat activitati de inspectie la depozitele mai sus enuntate, in vederea verificarii respectarii calendarului de sistare/inchidere si a prevederilor legislatiei de mediu in procedura de sistare si inchidere a acestora si efectueaza inspectii pentru urmarirea post-inchidere a depozitelor.

Incepand cu anul 2017, in baza Ordinulului 1063/28.07.2017 emis de Ministerul Mediului, privind efectuarea controalelor saptamanale tematice la depozitele de deseuri pe teritoriul Romaniei si Circularei 6094/GM/31.07.2017 emisa de Comisariatul General al GNM, CJ Dolj deruleaza activitati de inspectie saptamanale, la depozitele pentru care nu s-au realizat inca notele finale de inchidere (Filiasi, Segarcea, Calafat) si lunare pentru depozitele conforme in operare si cele inchise. Astfel, au fost realizate de la inceperea actiunii si pana astazi, un numar de 217 inspectii.

Aceaste controale sunt motivate de contextul cauzei C-301/17, Comsia Europeană împotriva României, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, introdusă în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin care Comisia Europeană solicită Curţii să constate că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera b) coroborat cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, transpusă în legislația națională prin H.G.nr.349/2008 privind depozitarea deșeurilor, întrucât nu a luat măsurile pentru a închide cât mai repede posibil.   La nivel national, situatia se prezinta astfel: Din totalul de 68 depozite neconforme:- 15 sunt închise (13 municipale și 2 ind.periculoase)-          53 neînchise ( 15 municipale, 24 ind.periculoase, 14 ind.nepericuloase)

La nivel local, judetul Dolj, figureaza cu cele trei depozite (Segarcea, Filiasi, Calafat) pentru care nu s-a efectuat receptia lucrarilor.