A fost stabilită metodologia pentru admiterea în învăţământul liceal de stat

0
150

Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut cunoscute metodologia şi calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după susţinerea, de către absolvenţii clasei a VIII-a , a Examenului de Evaluare Naţională. Sunt mai multe noutăţi, pe toate palierele.

Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, repartizarea computerizată se va face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat la repartizare şi care, din diverse motive, nu au fost repartizaţi, pot ocupa locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi/clasă. Absolvenţii clasei a VIII-a, din seriile anterioare, care au participat la procesul de admitere şi au fost înmatriculaţi, dar care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere  de la învăţământul profesional la cel liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, nu pot participa la repartizarea computerizată pentru 2019/2020. Cei care optează pentru admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, în anul şcolar 2018 – 2019, de birourile de informare/recrutare din fiecare judeţ şi participă la activitatea de selecţie, organizată în centrele zonale ale MapN. Pentru învăţământul bilingv, cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională, elevii care au obţinut, în clasele VII – VIII, premiile I – III sau menţiune la etapa naţională a olimpiadelor la diverse limbi (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă), vor avea echivalat rezultatul cu nota 10 la admitere.

Calendarul este în plină desfăşurare

În ceea ce priveşte calendarul, şi aici sunt de făcut unele precizări. Astfel, până pe 28 februarie, Comisia Naţională de Admitere trebuie să trimită modelul fişei de înscriere în clasa a IX-a, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Pe 13 mai este data limită când va fi afişată oferta de şcolarizare/formare profesională, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. În ziua de 11 iunie , fiecare unitate de învăţământ gimnazial trebuie să transmită, către comisia de admitere judeţeană, baza de date cu mediile generale de absolvire ale elevilor din clasa a VIII-a, lista cu cei corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi. Probele de aptitudine se vor desfăşura între 15 – 17 mai, după înscrierea care va avea loc în 13 – 14 mai. La aceleaşi date vor avea loc şi examenele la limba modernă. În ceea ce priveşte admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi pentru învăţământul special , pe 15 mai vor fi afişate locurile pentru romi, cererile fiind primite în intervalul 10 – 14 iunie, în mod excepţional fiind şi o prelungire până pe 28 iunie, iar repartizarea va avea loc în 9 – 10 iulie, la fel cum este şi cazul învăţământului special. Pentru ceilalţi, între 3 – 7 iulie vor fi completate opţiunile pe fişele de înscriere, repartizarea computerizată având loc pe 12 iulie. Pe 23 iulie, va avea loc afişarea listei cu locurile rămase libere, între 31 iulie şi 1 august desfăşurându-se repartizarea celor care nu au participat, din varii motive, la prima etapă.

Media de admitere, cu diferenţe între învăţământul normal şi cel militar

A fost stabilită şi modalitatea de calcul a mediei de admitere, în care cea mai mare pondere – 80% – o are media obţinută la Evaluarea Naţională, restul fiind dat de media generală obţinută în cei patru ani de gimnaziu. În cazul colegiilor militare, 30% reprezintă media generală (media la Evaluarea Naţională şi media anilor de gimnaziu), restul de 70 de procente reprezentând nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română, respectiv Matematică.