Avocatul Copilului, o nouă instituţie care va fi creată în acest an

0
267

Considerând că investiţia în copii reprezintă o investiţie în viitor, actualul program de guvernare cuprinde printre măsurile destinate acestora şi înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, până la sfârşitul anului, cu mandatul de a promova drepturile copilului şi a apăra respectarea acestora. Să amintim că, odată cu ratificarea în 1990 de către România a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, necesitatea apariţiei acestei noi instituţii a fost exprimată public de cele mai puternice ONG-uri de profil, cum este cazul organizaţiei „Salvaţi Copiii”.

ministerul munciiProgramul de guvernare 2017-2020 asumat de Guvern în domeniul muncii, protecţiei sociale, familiei, persoanelor vârstnice răspunde, în primul rând, nevoilor şi cerinţelor dezvoltării României pentru perioada 2017-2020. De asemenea, el urmăreşte direcţiile strategice ale PES privind sustenabilitatea modelului social european şi noua agendă pentru Europa 2016-2020. Aici se vorbeşte explicit de înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului, a Comisarului pentru Drepturile Copilului cu mandatul şi capacitatea de a promova drepturile copilului şi a apăra respectarea acestora. Impactul bugetar a fost estimat la 3,1 milioane lei anual, finanţarea urmând a se face din bugetul de stat.

Argumentele pentru importanţa noii structuri

  Dreptul la participare, asigurat prin lege fiecărui copil, îi conferă acestuia posibilitatea de a avea un cuvânt de spus în procesul adoptării tuturor deciziilor care îl privesc. Vocea copiilor trebuie să se facă auzită, iar prin înfiinţarea Avocatului Copilului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale doreşte ca drepturile şi interesele copiilor să fie apărate şi promovate în faţa tuturor, fie că este vorba de instituţiile de la nivel central sau local sau orice alţi factori de decizie, ale căror hotărâri au impact asupra vieţii acestora.

  Avocatul Copilului va acţiona în scopul promovării şi protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, va susţine şi încuraja respectarea şi promovarea drepturilor copiilor în vederea îmbunătăţirii atitudinii publice faţă de copii. Acesta va colabora cu organizaţiile copiilor şi va transmite informaţiile primite de la acestea către factorii de decizie şi autorităţile competente, având posibilitatea de formula şi propuneri de măsuri, menite să încurajeze participarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc.

O năzuinţă mai veche

  avocatul copiluluiÎn 1990, România a ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, angajându-se să asigure condiţiile necesare pentru respectarea drepturilor tuturor copiilor din România. Convenţia stipulează principiile care trebuie să ghideze întregul sistem de protecţie a copilului: interesul superior al copilului – în orice decizie care-l priveşte, trebuie să primeze interesul superior al acestuia. Se vorbeşte aici de dezvoltare şi supravieţuire – fiecare copil are dreptul la viaţă; statele au obligaţia să asigure supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor la potenţialul maxim al resurselor acestora; nediscriminarea – toate drepturile se aplică tuturor copiilor fără excepţie. De asemenea, este obligaţia Statului să protejeze copiii de orice formă de discriminare şi să ia măsuri pozitive de promovare a drepturilor acestora; participarea copilului – copilul are dreptul la libertate de expresie, opinie şi religie, acces la informaţii, libertate de asociere, implicare în deciziile care îl afectează.

  Fără a nega paşii importanţi pe care i-au făcut Guvernul şi Parlamentul în elaborarea şi adoptarea unei legislaţii moderne care să apere drepturile copilului în România şi implementarea lor în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU, trebuie totuşi arătat că încălcări ale acestor drepturi se petrec în continuare: există copii care nu beneficiază de un nivel de trai decent, pentru unele categorii de copii accesul la serviciile medicale sau la educaţie este redus, nu există o protecţie eficientă împotriva discriminării, iar vocea copilului este ascultată de multe ori doar formal.

Ne aliniem la politica europeană în materie

  Chiar dacă numeroase instituţii guvernamentale din România au înscrise în statutul lor protejarea şi monitorizarea respectării drepturilor copilului, nu funcţionează o instituţie specială, total independentă, care să preia aceste atribuţii, aşa cum funcţionează în cele peste 40 ţări europene – Avocatul Copilului –, care poate fi găsită şi sub alte titulaturi, dar cu aceleaşi obiective – apărarea şi susţinerea drepturilor copilului, reprezentarea lui în faţa celorlalte instituţii. Salvaţi Copiii a promovat ideea înfiinţării instituţiei Avocatul Copilului încă din anul 2001, ca o urmare firească a respectării prevederilor Constituţiei, a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului şi a alinierii la politica europeană în acest domeniu.

  În ultimii ani, asistăm la situaţii diverse în care intervenţia unei astfel de instituţii ar fi fost salutară – lipsa accesului la educaţie sau asistenţă medicală pentru copiii din comunităţile dezavantajate, discriminare în şcoli faţă de copiii cu dizabilităţi sau copiii romi, interesul scăzut al unor autorităţi locale pentru crearea de servicii de sprijin pentru copiii aflaţi în dificultate etc. „Salvaţi Copiii” consideră că este momentul reluării demersurilor pentru crearea instituţiei Avocatul Copilului în România, similar cu cele mai multe ţări ale Europei, ai cărei membri cu drepturi şi obligaţii depline suntem, iar materialul prezentat se constituie într-o informare şi pledoarie în acest sens, adresându-se deopotrivă autorităţilor şi societăţii civile, care poate impulsiona acest proces.

Alte acţiuni promise

  Măsurile din programul de guvernare 2017-2020, din segmentul Investiţia în copii, mai prevăd dezinstituţionalizarea şi tranziţia către îngrijirea în comunitate, drept una dintre măsurile cuprinse atât în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, cât şi în cea privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, iar reuşita acestui proces trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea şi finanţarea serviciilor adresate copiilor separaţi de familiile lor. Durata estimată va fi de 4 ani; beneficiari: 7.000 copii. Efectele anticipate: până în anul 2020 vor fi închise 80 de instituţii clasice. Impact: 55 milioane Euro, finanţare din POR, 21,5 milioane lei finanţare din bugetul de stat. Se mai prevede înfiinţarea a 8 centre regionale specializate pentru asistarea copiilor cu tulburări de comportament. Şi aici durata va fi de 4 ani, cu un impact de 40 milioane Euro, finanţare din fonduri europene POR şi 24 milioane lei finanţare din bugetul de stat.