A fost făcut public noul Cod etic pentru învăţământul preuniversitar

0
352

La sfârşitul lunii noiembrie, a fost adoptată forma finală a  Codului de etică pentru învăţământ preuniversitar, de către  Consiliul Naţional de etică , care va intra şi în dezbatere publică. La nivelul judeţului Dolj a fost constituită comisia judeţeană, formată din nouă membri, iar popularizarea noii reglemăntari va fi făcută atât prin Consiliile profesorale, cât şi prin afişare scriptică în loc vizibil.

profesoriCodul de etică este elaborat în baza Ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5550/2011 şi este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional. Acesta funcţionează ca un sistem de standarde de conduită capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. Sunt mai multe obiective care trebuie îndeplinite: autodisciplinarea personalului didactic, prin asumarea conţinutului codului; menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului didactic; ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional preuniversitar; creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; etc. Este un set întreg de valori şi principii de conduită pe care trebuie să le îndeplinească întreg personalul didactic: imparţialitate, independenţă şi obiectivitate; responsabilitate morală, socială şi profesională; confidenţialitate; activitate în interes public; respectarea şi promovarea interesului superior al educabilului; supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate în exterior; interzicerea agesiunilor verbale şi fizice; fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către copii a unui tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni; etc.

În judeţul Dolj, Codul este considerat bun

ISJConsiliul naţional de etică este format din 378 de membri, câte nouă pentru fiecare judeţ, care trebuie să aibă prestigiu profesional şi autoritate morală, reprezentând cadrele didactice, părinţii şi organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară de minimum trei ani o activitate semnificativă în domeniul învăţământului preuniversitar din teritoriu.  Consiliul naţional este ales, prin vot secret, de către delegaţiile comisiilor de etică la nivel judeţean, cu o majoritate simplă din numărul total al delegaţilor prezenţi, cu condiţia să fie minimum 31, pe o perioadă de patru ani. În judeţul Dolj, prin decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, a fost constituită Comisia de etică formată din următorii membri: profesorii  Vasile Voinescu (preşedinte),  Violeta Vrabie, Nora Cadea, Anca Moldoveanu;  Anca Michiu şi Mihaela Popescu (reprezentanţi ai părinţilor);  Rodica Dreşcă  (Asociaţia „Dominou”),  Ersilia Oprescu (Fundaţia „Orizont”) – din partea ONG-urilor, precum şi jr.  Dana Coşei, consilier juridic al ISJ Dolj. Toţi cei nouă amintiţi, aleşi în baza Consiliului de Administraţie al ISJ Dolj, sunt numiţi pe patru ani şi reconfirmaţi, de către CA al ISJ, la începutul fiecărui an şcolar. „Întregul Cod este valabil la nivel naţional. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt destul de clare. S-a făcut popularizarea în toate instituţiile şcolare şi va intra şi în dezbatere publică, la finele căreia va apărea şi un document oficial. Se mai aşteaptă sugestii din partea părţilor implicate, dar, la Dolj, îl considerăm un Cod bine elaborat”, a precozat prof. Vasile Voinescu.