Agenda ședinței Guvernului României din 5 noiembrie 2020

0
205

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I.     PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUGANEXE.pdf

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind derogarea de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG.pdf

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-1.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sibiu-Pitești” – secţiunea 1 Sibiu – Boiţa, precum și suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-2.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-3.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHG.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-4.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Legea bugetului de stat nr.5/2020, în vederea plății contribuției voluntare a României la bugetul Coaliției pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-5.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-6.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, schimbarea unității de administrare pentru o parte din acesta și pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXE.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Colceag, județul Prahova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-8.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului ApărăriiNaţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Neamț, Bacău, Iași, Ilfov, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Brașov și Alba din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-9.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-10.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 Craiova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-11.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizare radare FPS-117”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-12.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, precum şi actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 44+000 – 46+000; 55+500 – 56+500; 59+000 – 60+000; 65+500 – 70+750, de pe raza localităților Sărulești, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu Gară, Lupșanu și Dor Mărunt, județul Călărași”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-15.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-16.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate, prevăzute în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării unei erori materiale și a restituirii acestora persoanelor îndreptățite, în condițiile legii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-17.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice și denumirii unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-18.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Kulyash Denis”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-19.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-20.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-21.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Anexei nr.  la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-22.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-23.pdf

28.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române -TAROM ”- S.A, în vederea restabilirii viabilității companiei pe termen lung

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului pentru modificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul Unic de Rezoluţie (IGA) şi acordarea deplinelor puteri pentru semnarea acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-1.pdf

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Simona COJOCARU – Secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale la Ministerul Apărării Naționale și a domnului Marius BĂLU – Secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului la Ministerul Apărării Naționale, în calitate de membri ai Consiliilor de administrație ale Companiei Naționale „ROMTEHNICA” – S.A. și filialelor sale.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/MEMO-2.pdf

IV.          NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cotmeana, județul Argeș, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobilîn suprafață de 187 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cotmeana, identificat în cartea funciară a comunei Cotmeana nr. 80453, nr. cadastral 80453, din domeniul public al comunei Cotmeana, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NOTA.pdf

V.             RAPOARTE

1.       RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/RAPORT.pdf

VI.          INFORMĂRI

1.       INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020-2 noiembrie 2020

VII.       PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 7 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf