Dolj: Angajări din sursă externă la IPJ Dolj

0
635
S-a dat startul angajărilor din sursă externă, la niveul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj fiind scoase la concurs 15 posturi vacante de agenţi existente în statele de organizare ale inspectoratului prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliţie comunale sau poliţiilor comunale, după caz, din judeţul Dolj.
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
·        să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
·        să cunoască limba română scris şi vorbit;
·        să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
·        să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
·        să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
·        să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
·        să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
·        să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
·        să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
·        nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
·        îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
·        îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
·        trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
·        să deţină permis de conducere categoria „B”.
Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
·        au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
·        au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi aleart. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ
 
          Pentru mai multe informaţii şi documentele necesare înscrierii vă rugăm să verificaţi pagina poliţiei doljene :