Direcţia Agricolă Dolj îşi recapătă din competenţe

0
53

proiectPrintr-o Hotărâre de Guvern, publicată la data de 22 noiembrie a.c., direcţiile agricole din ţară vor intra într-un proces de reorganizare. Astfel, categoriile de personal ce vor accede în noua structură agricolă vor proveni de la Camera Agricolă şi Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control, forme de lucru care se vor desfiinţa. Salariile angajaţilor preluaţi vor trebui să fie menţinute, aşa cum le aveau înainte de prezenta hotărâre. 

          Mult dezbătuta reorganizare a Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură a fost, în cele din urmă, tranşată de Executiv. Prin HG nr. 860/2016, publicată în MO nr. 939/22.11.2016 s-a stabilit că Direcţiile pentru agricultură judeţene vor fi reorganizate, prin aceea că personalul direcţiilor va fi format din cel al fostelor direcţii pentru agricultură judeţene, al caselor agronomului, al compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cel al camerelor agricole judeţene. Totodată, întreg personalul prevăzut mai sus se va prelua în cadrul direcţiilor, pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi stabilit la art. 3 alin. (2) din lege, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Numeric, Direcţia agricolă va creşte

          Dacă, până în prezent, personalul Direcţiei pentru Agricultură Dolj se poate număra pe degetele de la două mâini, în perioada următoare, reorganizarea va genera o mărire a schemei de personal prin înglobarea celor de la Consultanţă Agricolă şi a celor de la Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceasta din urmă se va transforma în compartiment, păstrându-şi obiectivele. La fel şi Consultanţa Agricolă.

Povestea reorganizării este mai veche şi a debutat în plan legislativ prin adoptarea Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceasta a intrat în vigoare la 23 iulie 2016 şi stabilea că „se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea MADR, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează”. Totodată se mai prevede, prin această lege, că numărul de posturi se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent structurilor desfiinţate. Adică nimeni nu rămâne pe dinafară.

Un ochi plânge, altul râde

        dosare Despre reorganizarea Direcţiei pentru Agricultură Dolj, părerile sunt împărţite în rândul angajaţilor. Aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie, spun unii; o schimbare prin desfiinţarea unor direcţii care ar fi deranjat că-şi fac bine treaba, spun alţii; o alăturare firească de personal, pentru că atribuţiile agricole ar trebui să conveargă către acelaşi numitor comun – dezvoltarea agriculturii doljene, apreciază o altă tabără!

Un amănunt trebuie precizat. Salarizarea în cazul unor angajaţi, şi nu puţini la număr, de la actuala Direcţie Agricolă Dolj şi Camera Agricolă Dolj este cu mult sub nivelul unui angajat cu studii superioare, cu răspundere importantă şi cu un volum de muncă adesea foarte ridicat. Proiectele de accesare a fondurilor cu finanţare nerambursabilă sunt documentate de specialişti din cadrul actualei Camere Agricole Dolj, condusă, până recent, de ing. Aurel Stanciu, unul dintre puţinii şefi de Cameră Agricolă din ţară ce a lăsat în conturile instituţie venituri consistente. Activând, acum, ca director adjunct la APIA Dolj putem spune că se întăreşte o organizaţie cu rulaj imens de fonduri europene, ce a tot fost supusă în anul 2016 unor schimbări la nivel decizional, mai mult poate decât era cazul.

Atribuţii extinse

          Potrivit Legii nr. 157/2016 la care am făcut referire anterior, în termen de 30 de zile de la data publicării acestui act normativ, direcţia judeţeană pentru agricultură va prelua, prin transfer, pe noi posturi, personalul structurilor care se desfiinţează. De asemenea, conducerea direcţiei este asigurată de un director executiv, funcţionar public, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.

agricultura Prin noua legislaţie, Direcţia Agricolă Dolj va avea mai multe atribuţii. Dintre acestea enumerăm: realizează activităţi de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de competenţă; furnizează servicii de formare profesională iniţială şi continuă de specialitate în domeniul agriculturii; realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014—2020 şi din POPAM 2014—2020, a schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole privind nitraţii, schemele de calitate naţionale şi europene, precum şi activităţi de consiliere şi instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014—2020, pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri; realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare.

De asemenea, realizează activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în vederea transferului de tehnologie şi diseminare a rezultatelor cercetării; colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului, conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA.

Tot viitoarea direcţie agricolă înregistrează şi vizează contractele de cultură, vizează declaraţiile de livrare, după caz, precum şi contractele încheiate între cultivatori şi fabrici procesatoare. Va mai aviza proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.