Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 23 august 2018

0
169

I.          PROIECTE DE LEGE

1.       PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

2.       PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017

3.       PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

  II.          ORDONANŢE

1.    ORDONANŢĂ pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

2.    ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008

3.    ORDONANŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

4.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

5.    ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației

6.    ORDONANȚĂ privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

7.    ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

III.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2018

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

3.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

4.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A-Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

5.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea” precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

7.    HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani

8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.775/2015

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ”Avioane Craiova” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

10.HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

11.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa

14.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

15.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

16.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018

18.HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ”Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

21.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

22.HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

23.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

24.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

25.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş

27.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa

29.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş

30.HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

31.HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ”Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea ”-Etapa 1

32.HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Help Autism ca fiind de utilitate publică

33.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin

34.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

35.HOTĂRÂRE privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

36.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare

37.HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei ”Dremuh Tamara”

38.HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2018 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2018

2.    MEMORANDUM cu tema: Promovarea, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a unei acţiuni în anularea parţială, în ceea ce priveşte România, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal

4.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea demersurilor pentru obţinerea de către Jandarmeria Română a calităţii de membru tip C la Comisia Internaţională de Salvare Alpină

5.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor şi a Acordului de implementare a Acordului între statele părţi la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor

6.    MEMORANDUM cu tema: Aderarea Ucrainei la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi, la 31 mai 2011

7.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

8.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale

9.    MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA faza 1 și 2), amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA faza 3) și dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de pe țărmul Mării Negre (Marea Neagră-Podișor)

10.MEMORANDUM cu tema: pregătirea Summit-ului Inițiativei celor 3 Mări în domeniul digital:

Propunerea 1: ”Platforma digitală pentru monitorizarea bazinelor hidrografice în regiunea Inițiativei celor 3 Mări”

Propunerea 2: ”Bursa de transporturi în regiunea Inițiativei celor 3 Mări”

Propunerea 3: ”Soluții de interoperabilitate pentru un sector energetic digitalizat și sustenabil în domeniul stocării energiei în regiunea Inițiativei celor 3 Mări”

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectelor propuse de Ministerul Transporturilor în vederea prezentării în cadrul Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, ce va avea loc la București, în perioada 17-18 septembrie 2018

V. RAPOARTE

1.    RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2017

VI. PUNCTE DE VEDERE

1.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice `Gheorghe Ionescu-Șișeti” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Bp. 300/2018) – nr. DPSG 1547/20.08.2018

2.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp. 333/2018)  – nr. DPSG 1548/20.08.2018;

3.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 339/2018) – nr. DPSG 1549/20.08.2018;

4.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (Bp.288/2018) – nr. DPSG 1551/20.08.2018;

5.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 269/2018) – nr. DPSG 1552/20.08.2018;

6.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni (Bp. 250/2018) – nr. DPSG 1553/20.08.2018.

7.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii  nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Bp. 222/2018) – nr. DPSG 1554/20.08.2018;

8.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare (Bp. 677/2017, Plx. 324/2018) – nr. DPSG 1555/20.08.2018;

9.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp. 351/2018) – nr. DPSG 1556/20.08.2018;

10.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (Bp. 329/2018) – nr. DPSG 1557/20.08.2018;

11.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Bp. 310/2018) – nr. DPSG 1558/20.08.2018;

12.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (Bp. 305/2018) – nr. DPSG 1559/20.08.2018;

13.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind abrogarea art. 19 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare (Bp. 307/2018) – nr. DPSG 1560/20.08.2018;

14.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 304/2018) – nr. DPSG 1561/20.08.2018;

15.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.251/2018) – nr. DPSG 1562/20.08.2018;

16.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 278/2018) – nr. DPSG 1563/20.08.2018;

17.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Bp.296/2018) – nr. DPSG 1564/20.08.2018;

18.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 298/2018) – nr. DPSG 1565/20.08.2018;

19.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională (Bp. 238/2018) – nr. DPSG 1566/20.08.2018;

20.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România (Bp. 303/2018) – nr. DPSG 1567/20.08.2018;

21.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului(Bp. 247/2018) – nr. DPSG 1568/20.08.2018. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificările și completările următoare (Bp. 232/2018) – nr. DPSG 1569/20.08.2018;

22.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (Bp. 274/2018) – nr. DPSG 1570/20.08.2018;

23.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Bp. 255/2018) – nr. DPSG 1571/20.08.2018;

24.Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Bp.134/2018) – nr. DPSG 1572/20.08.2018;

25.Punct de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 105/2017, Plx. 359/2017) – nr. DPSG 1573/20.08.2018.