Dialogul a dat roade! Noi reglementări în beneficiul producătorilor agricoli

0
88

Consultările ministrului Agriculturii cu reprezentanţii producătorilor agricoli nu au rămas fără ecou. Luni a fost semnat un Ordin al ministrului MADR prin care se introduc mai multe măsuri de eliminare a blocajelor din sectorul agricol. Astfel, dovada utilizării terenurilor se va face doar cu o adeverinţă emisă de primărie. Nu se mai condiţionează eliberarea acesteia de plata taxelor şi impozitelor locale iar parcelele sub 0,1 hectare nu se vor mai digitiza. Se mai elimină dovada contractelor cu unităţile de procesare în solicitarea ajutorului cuplat pentru cultura de cânepa. De asemenea, tineretul bovin destinat sacrificării în abatoare autorizate nu mai trebuie declarat în Registrul genealogic al rasei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precizează că, în 22 februarie 2016, a fost semnat de către Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi, care, pe lângă modificările şi completările aduse, prevede o serie de măsuri de simplificare rezultate în urma consultărilor cu reprezentanţii producătorilor agricoli. “Facem precizarea că, în cel mai scurt timp, acesta se va publica în Monitorul Oficial al României. De asemenea, în cursul acestei săptămâni va fi publicat Ordinul nr. 620 care va conţine formularul cererii unice de plată. Astfel, fermierii vor putea, începând cu 1 martie 2016, să depună cererile unice de plată conform perioadei prevăzute în actele normative în vigoare, respectiv 1 martie – 15 mai (fără penalităţi)”, se arată în comunicatul MADR.

Foarte multe măsuri de simplificare a activităţii agricole

Totodată, au fost adoptate mai multă măsuri de simplificare din Ordinului MADR nr. 619/2015. Astfel, se simplifică documentele prin care fermierii fac dovada utilizării terenului. Se solicită doar adeverinţa emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere şi, după caz, contractele de închiriere/concesiune/arendă încheiate între fermier şi UAT/ADS. Nu se mai solicită: copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III şi Cap XV a, copie a titlului de proprietate şi, în lipsa acestuia, declaraţia pe propria răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document, tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participaţiune), odată cu abrogarea anexei 11 «Tabel centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării terenului şi pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate».

Condiţia de a plăti, în prealabil, taxele şi impozitele locale este eliminată

S-a scos Capitolul XV din adeverinţă: «Înregistrări privind contractele de arendare». Ca urmare, s-a introdus menţiunea ca, la suprafaţa în arendă, să se înscrie suprafaţa rezultată din însumarea suprafeţelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, s-a introdus menţiunea ca, eliberarea adeverinţei să nu fie condiţionată de plata impozitelor şi taxelor locale. În contextul simplificării, funcţionarul APIA verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţa emisă de primărie, cu suprafeţele declarate în cerea unică de plată. Astfel, în urma abrogării anexei 11, a fost uşurată şi sarcina administrativă a APIA, întrucât nu se mai verifică corespondenţa dintre suprafaţa din anexa 11 cu suprafeţele din adeverinţă.

Se renunţă la digitizarea pentru suprafeţele sub 0,1 hectare

În noua legislaţie s-a precizat că, sunt neeligibile doar suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele, care fac dovada utilizării terenului până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, şi nu întreaga cerere, deoarece în cererea unică de plată sunt incluse, după caz şi animalele. Întrucât digitizarea parcelelor agricole cu suprafeţe sub 0,1 ha este foarte laborioasă, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, li se dă posibilitatea fermierilor, care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată, să nu le declare, cu condiţia ca respectivele parcele să nu depăşească un hectar.

Atenţie, fermieri, nu se renunţă la controalele încrucişate!

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată se supun controalelor încrucişate preliminare. Deşi este o măsură în plus pentru APIA, reprezintă o facilitate pentru fermieri. Astfel, urmare celor constatate de APIA, fermierii au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări, ducând astfel la creşterea calităţii cererilor depuse şi la posibilitatea corectării unor erori din cererile unice.

La depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăţi. În conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/201, APIA pune la dispoziţia solicitanţilor, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafaţa eligibilă şi categoria de folosinţă a blocurilor fizice, precum şi datele şi materialele grafice referitoare la parcelele declarate şi/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

Dacă UE nu cere, nici România nu poate pretinde!

În cazul sprijinului cuplat la cultura de cânepă pentru ulei şi fibră, pentru a beneficia de sprijin cuplat, se elimină obligativitatea încheierii de contracte cu unităţi de procesare autorizate, deoarece legislaţia UE în domeniu, respectiv Regulamentul UE nr. 1308/2013 nu prevede nici un regim de sprijin pentru procesarea cânepei şi în consecinţă, nu include nici prevederi privind autorizarea procesatorilor de cânepă.

În cazul ajutorului naţional tranzitoriu în zootehnie (ANTZ), la schema decuplată de producţie la specia bovine în sectorul lapte, a fost eliminată condiţia înregistrării beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte la data solicitării ajutorului, având în vedere excluderea cotelor de lapte în noua politică agricolă comună.

Flexibilitate pentru crescătorii de bovine

Se înscriu în Registrul Genealogic al Rasei, vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din rase de carne, iar tineretul mascul şi/sau femel nu este obligatoriu să fie înscris în Registrul genealogic al rasei, întrucât acesta este destinat sacrificării în abatoare autorizate.

S-a eliminat adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie/asociaţie a crescătorilor de bovine/ovine/caprine, în cazul ANTZ, schemele decuplate de producţie, specia bovine, în sectoarele lapte şi carne, precum şi schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine. Se consideră că, dacă solicitantul este înregistrat cu animale în baza naţională de date – Registrul Naţional al Exploataţiilor – şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate corespunzătoare schemei accesate, acesta este crescător de animale.

Desfiinţarea culturilor, permisă până la 30 aprilie

Se introduc noi prevederi prin care se reglementează modul de desfiinţare a culturilor secundare, încorporarea în sol fiind înlocuită cu distrugerea mecanică, termen mai larg, ceea ce permite executarea şi a altor lucrări în afara celor ce presupun mobilizarea solului.

Distrugerea mecanică (termen prevăzut la punctul 56 din preambulul Regulamentului Delegat (UE) nr. 639/2014) se poate face până la data limită de 31 martie. Pentru situaţiile în care condiţiile meteorologice nu permit desfiinţarea culturii până la data 31 martie, s-a prelungit acest termen până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului local/Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.