0
289

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

DISPOZIŢIA NR. 1561

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.09.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova – Ediţia XVI.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova comandorului Aurelian Cojocaru.
 6. Proiect de hotărâre privind acordare Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova dlui. Valer Dellakeza.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.
 13. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în societate cu răspundere limitată.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a municipiului Craiova.
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie, situat în municipiul Craiova, str. Buzeşti, nr.25 subsol.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional.
 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.
 21. Proiect de hotărâre privind închirierea, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecţiei împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, din zona str. Calea Severinului.
 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
 23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului ce aparţine domeniului privat al municipiului Craiova situat în str. Principatele Unite, nr. 18.
 24. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu Jianu nr. 9, pe care este amenajată Grădina Botanică.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Craiova.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Craiova.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii.
 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.
 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de acces a vehiculelor în Parcul “Nicolae Romanescu”.

INIŢIATORI,

Consilieri municipali,

Radu Marin Traian

Ştefârţă Emilian

Albăstroiu Gheorghe

 

 1. Întrebări şi interpelări.

                                                                                                           Emisă azi 21.09.2012

 

                PRIMAR,                        SECRETAR,      
       Lia – Olguţa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

 

 

     

 

Vizat de legalitate,

                                                              Cons. jr. Diana DĂRAC