Procesul de prelungire a contractelor individuale de muncă, continuitate pentru detaşare la cerere a cadrelor didactice, în plină desfăşurare

0
494

Este în plină desfăşurare procesul de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2021 – 2022, conform legislaţiei în vigoare. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis în teritoriu tot ceea ce trebuie făcut, aşa cum spune Calendarul mobilităţii.

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii, privind Metodologia – cadru referitoare la mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022, aprobată prin OMEN nr. 5991/2020, cu completările şi modificările ulterioare, în această perioadă se desfăşoară mai multe activităţi. “Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021 – 2022, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7,00 (şapte),  obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform metodologiei, este cerinţa stipulată de lege. Astfel, în prima fază, care se încheie pe 20 aprilie, s-au desfăşurat depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratului contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021 – 2022 “, a precizat prof.  Claudiu Crăciunoiu – Duţă, inspector general – adjunct al ISJ Dolj, preşedinte al Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic.

Programul este strict structurat

Programul nu se opreşte aici, astfel că, punct terminus 21 aprilie, trebuie discutate şi analizate, de către Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse , comunicarea , de către CA -urile instituţiilor şcolare, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pentru anul de învăţământ următor. De asemenea, în perioada următoare (22 – 28 aprilie) va avea loc reactualizarea dosarelor personale, la Inspectoratele Şcolare Judeţene, ale cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021 – 2022; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, respectiv de către Comisia judeţeană de mobilitate. “Înregistrarea cererii (dosarului) cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pentru anul şcolar următor se va desfăşura conform următorului program: joi, 22 aprilie, între orele 14:00 – 16:00; vineri, 23 aprilie – 09:00 – 11:00; marţi , 27 aprilie – 09:00 – 11:00, respectiv 14:00 – 16:00; miercuri, 28 aprilie – 09:00 – 11:00”, a mai spus Claudiu Crăciunoiu Duţă.

Alte precizări

Sunt şi alte precizări din Metodologia – cadru . Astfel, cadrele didactice titulare, care au obţinut , la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), după caz, în specialitatea postului sau acordul de principiu al CA-urilor unităţilor de învăţământ, au calificativul “Foarte bine” şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unităţile în unităţile de învăţământ la care sunt detaşate la cerere în anul şcolar 2020 – 2021, pot beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere, respectând mai multe proceduri. Una dintre ele ar fi cea prin care, pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare , care participă şi la concursul naţional, sesiunea 2021, trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci), la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat (e) pentru continuitate.