Dascălii cu rezultate deosebite pot solicita gradaţii de merit până în aprilie

0
49

Cadrele didactice cu rezultate deosebite la catedră vor beneficia şi în acest an de gradaţii de merit. Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat la sfârşitul anului trecut Ordinul pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar.

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit prevede ca în perioada 17 martie – 3 aprilie 2014 profesorii care participă la concurs să îşi depună dosarele pentru obţinerea avizelor la nivelul şcolii. Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj vor evalua activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, rapoartele de autoevaluare, susţinute prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013. În 2013, 526 de cadre didactice din judeţul Dolj, cu o vechime mai mare de patru ani, au solicitat  gradaţie de merit. Dintre acestea doar 324 au fost validate şi înaintate spre aprobare Ministerului Educaţiei. Gradaţia de merit le-a adus acestora un spor de 25% la salariu.

Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani

Criteriile principale în funcţie de care este acordată gradaţia de merit sunt: criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă care au o pondere de 80% şi se referă printre altele şi la performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la fazele judeţene sau naţionale. Apoi rezultatele deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean. Un alt criteriu important este al performanţei în inovarea didactică/managerială. Alte două criterii, fiecare cu o pondere de 5%, sunt: participarea la proiecte şi criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională. De gradaţie de merit pot beneficia şi profesorii titulari menţinuţi în activitate, în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 septembrie 2014. Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.

 

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2014:

 • 17 martie – 3 aprilie 2014: Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ;
 • 4 – 11 aprilie 2014: Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar;
 • 14 – 28 aprilie 2014: Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;
 • 29 aprilie – 13 mai 2014: Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit;
 • 14 – 16 mai 2014: Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
 • 19 mai 2014: Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
 • 20 – 21 mai 2014: Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
 • 22 – 26 mai 2014: Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii;
 • 27 – 28 mai 2014: Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare;
 • 29 – 30 mai 2014: Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit;
 • 11 august 2014: Emiterea ordinului ministrului Educaţiei Naţionale.