Guvernul a stabilit prime pentru şomeri şi stimulente pentru specialiştii din educaţie şi sănătate

0
129

Noi măsuri pentru realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice în educaţie şi sănătate, o serie de facilităţi pentru atragerea specialiştilor în aceste domenii şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru a încuraja încadrarea în muncă a şomerilor, au fost luate ieri de Guvern, printr-o Ordonanţă de urgenţă. Actul normativ adoptat pune în aplicare măsuri asumate prin Programul de Guvernare, urmând să fie incluse la finanţare în bugetul pentru acest an.

primaAstfel, Executivul a extins categoriile de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, punându-se mai mult accent pe domeniile învăţământ şi sănătate. Prevederile legale se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii; a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale de permanenţă; respectiv realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale. De asemenea, se pot construi, moderniza, reabilita sau extinde sistemele de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

Pentru obiectivele de investiţii aflate în finanţare la 31 decembrie 2016, care constituie etapa I a Programului naţional de dezvoltare locală, se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora. Începând cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în cadrul căruia se va asigura finanţarea a 9.500 de obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile care se referă la realizarea investiţiilor publice în infrastructura locală, prevăzute la articolul 7 din OUG numărul 28/2013. Dintre acestea, 2.500 sunt creşe şi grădiniţe, iar 2000 sunt unităţi de învăţământ preuniversitar, care necesită efectuarea de lucrări, pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional. Pentru aceste lucrări se asigură finanţarea multianuală, până la finalizarea acestora.

Începând cu anul 2017, prin subprogramul „Instituţii de învăţământ superior de stat”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., se va asigura cu prioritate finanţarea a 30 de spaţii cu destinaţia de cămine pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, până la finalizarea acestora.

De asemenea, prin actul normativ adoptat, a fost completată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Astfel, beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate în cadrul programelor din perioada 2007-2013, care intră sub incidenţa schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct la unităţile Trezoreriei statului în a căror rază teritorială aceştia sunt înregistraţi fiscal, cu avizul instituţiilor publice în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management cu responsabilităţi în închiderea Programelor Operaţionale 2007-2013. Aceste instituţii virează sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe rambursabile, a cofinanţării de la bugetul de stat şi TVA, după caz, în contul distinct de disponibil deschis la trezoreria statului pe numele beneficiarilor privaţi care beneficiază de schema de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorită unei suspiciuni de fraudă aflate în investigaţie la data depunerii declaraţiei finale. Sumele încasate în contul distinct de disponibil au destinaţie specială şi nu sunt supuse executării silite pe perioada păstrării în acest cont.

Procedura privind deschiderea şi funcţionarea conturilor distincte de disponibil prevăzute se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

O altă prevedere adoptată de Guvern se referă la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de inserţie, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului. Măsura urmează a fi aplicată începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

Tot ieri, Guvernul a modificat şi completat Legea numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în scopul încurajării în muncă a şomerilor. Astfel, se acordă o primă de relocare persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare este acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei şi a utilităţilor) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depăşesc suma de 5.000 de lei/lună, în situaţia în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, şi care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de 36 de luni. Prima de relocare se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prevăzute în legislaţie. (Mediafax)