Schimbări în metodologia de concurs

0
90

isjEste în plină desfăşurare procesul de selecţie, prin cererile depuse de către candidaţi pentru posturile de directori şi directori adjuncţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar. Au apărut, în ultima perioadă, şi câteva nouătăţi în acest sens.

 În Normele de aplicare a evaluării Curricum-ului vitae, pentru evaluare se va acorda punctaj şi pentru următoarele situaţii: cursuri efectuate, în regim postuniversitar, în cadrul departamentului pentru pregătirea personalului didactic; participarea la stagii de formare/perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional, în străinătate; calitatea de formator, dovedită cu atestat, coordonator de proiecte şi programe educative; calitatea de expert ARACIP, expert al corpului de control al ministrului educaţiei, metodist al inspectoratului şcolar judeţean, membru în comisii organizate la nivel judeţean sau naţional; punctaj maxim obţinut pentru cel puţin o lucrare de management educaţional sau de specialitate, ca şi autor, sau minimum două în calitate de coautor; prezenţa în foaia matricolă a unei limbi de circulaţie internaţională, certificată prin acte. Pentru proba de interviu, oferta managerială trebuie să conţină analiza proiectului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ şi un plan operaţional pentru un an, în situaţia în care la nivelul unităţii pentru care candidatul s-a înscris există un proiect în derulare; o propunere de dezvoltare pentru celelalte situaţii. Dar, poate, cea mai importantă modificare este următoarea:  „se pot înscrie inclusiv cadrele didactice care, în anul şcolar 2016-2017, au obţinut acordul pentru menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta standard de pensionare” .