Concurs de recrutare la Satu Mare

0
7179

În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Directia Judeteana pentru Cultura Satu Mare organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării posturilor aferent funcţiilor publice de:

–  Consilier achizitii publice clasa I grad profesional Asistent, –  vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, Achizitii publice

 

1.Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 26 martie – 14 aprilie  2020, la sediul institutiei, loc. Satu Mare, p-ta 25 Octombrie nr.1, etaj 11, jud. Satu Mare.

 selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

 proba scrisă va avea loc în data de 28 aprilie 2020, ora 1000;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

2.Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

 1. A)Condiţii generale:
 2. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 12. Condiţii specifice: postului vacant de –  Consilier achizitii publice clasa I grad profesional Asistent, vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, Achizitii publice

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

3.Bibliografia de concurs:

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier achizitii publice clasa I grad profesional Asistent, vacant în cadrul Compartamentului Financiar, Contabilitate, Administrativ,  Achizitii publice.

 • Constituția României, republicată;
 • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • G. nr. 90/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 123/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 82/1991a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
 • Ordinul nr. 720/2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 517/2016din 13 august 2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module  care fac parte din procedura  de funcționare asistemului național de raportare – Forexebug.
 • Ordinul nr. 1792/2002privibnd aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea  nr. 227/2015privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 2861/2009privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • G. nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3471/2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1661 bis/ 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2035/2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 112/2000pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
 • Ordinul nr. 2634/2015privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 • Legea 98/2016privind achizițiile publice
 • Legea nr. 311/2013a muzeelor și colecțiilor publice, republicată cu modificările ulterioare.
 • Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 119/1999privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare (republicată);
 • Ordinul MFP nr. 2332/2017pentru aprobarea Normelor Metodologice  referitoare la exercitarea controlului Financiar Preventiv
 • Legea nr. 53/2003– Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

purchase agreement for a house

4.Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 1. a)formularul de înscriere,anexa nr. 1;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c)copia actului de identitate;
 4. d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e)copia carnetului de muncă şi, dupa caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilornecesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard, anexa nr. 2;
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 

* * *

 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon/fax 0261/717568.