Martie, o lună plină pentru fermierii doljeni

0
393

Fermierii din judeţul Dolj pot depune, începând cu data de 1 martie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Dolj, cererile unice de plată pentru campania 2017. Totodată, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot solicita finanţare pentru împădurire până la 31 martie a.c. Cei interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020.

 apiaConform Ordinului nr. 18 din 3 februarie 2017 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sesiunea de depunere de cereri se desfăşoară în perioada 1 martie – 15 mai 2017. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după acest termen, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.

Calendarul plăţilor directe

De asemenea, s-a stabilit modalitatea de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură la nivelul MADR şi al APIA, astfel: 1 martie – 15 mai 2017,  sesiunea de depunere/primire cereri unice; 1 iunie – 1 iulie 2017, efectuarea controlului administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea acestora şi transmiterea eşantioanelor; 1 iulie – 1 octombrie 2017, controlul la faţa locului, pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul în teren; 15 octombrie 2017, plata avansului pentru campania 2017; 1 decembrie 2017  – 31 martie 2018, plata regulară a subvenţiilor aferente anului de cerere 2017.

Fermierii vor fi programaţi

La depunerea cererii unice de plată, fermierii doljeni trebuie să prezinte la APIA Centrul Judeţean Dolj o serie de documente de identificare, pe lângă cele de utilizare a terenului sau diversele adeverinţe care se cer. Documente necesare: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport; dovada deţinerii unui cont bancar activ; procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Momentan, APIA Centrul Judeţean Dolj, pregăteşte campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017, care va debuta la 1 martie. „În acest sens, menţionăm că, în perioada imediat următoare, toţi fermierii din baza de date a APIA Centrul Judeţean Dolj urmează să primească invitaţii pentru a depune cererile de plată cu respectarea perioadei de depunere a acestora, respectiv, 1 martie – 15 mai 2017. În conţinutul invitaţiilor, fermierii din baza de bate APIA – Centrul Judeţean Dolj vor regăsi programarea cu data şi ora când sunt aşteptaţi să îşi depună cererile. Rugăm fermierii doljeni să respecte programările făcute pentru a evita aglomeraţia din ultima perioadă de depunere”, a precizat Adelline Doran, manager public în cadrul APIA Dolj, într-un comunicat de presă.

Finanţare pentru împădurire

padureAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Dolj  mai informează că deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot solicita finanţare pentru împădurire până la 31 martie. Cei interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Beneficiarii măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol. În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor (respectiv, nivel LAU 2) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Mai pot beneficia de fonduri şi deţinătorii privaţi de teren. Aici sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Schema vizează înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure (TP) pe terenurile agricole şi neagricole sau perdele forestiere de protecţie (PFP) pe terenurile agricole şi neagricole. Sprijinul acordat prin schema de ajutor de stat este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează: Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1) şi Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2).

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect tehnic de împădurire, care înglobează toate costurile aferente Primelor 1 şi 2 plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanţare de 12 ani, este de 7.000.000 EUR.

Condiţii de eligibilitate a terenurilor

 leiTerenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă), iar pentru acest teren să fi fost respectate în această perioadă, standardele de eco-condiţionalitate relevante.

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este  utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente si pajişti permanente, fiind identificabilă în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (minim 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă).

Proiectul tehnic de împădurire, obligatoriu

Terenurile agricole şi neagricole definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la dispoziţia acestuia, pe toată perioada derulării contractului de finanţare; suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha; suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha.

Această schemă de finanţare este implementată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org – secţiunea Măsuri de sprijin şi IACS – Măsuri delegate din PNDR. Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Judeţean Dolj. Această cerere va fi însoţită de proiectul tehnic de împădurire. În urma evaluării proiectelor depuse se va face selecţia proiectelor acceptate cu încadrarea în suma alocată la nivel naţional.