IMM Invest România, norme de aplicare

0
413
Ministerul Finanțelor Publice a elaborat normele metodologice de aplicare ale Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest România. Programul încurajează și stimulează dezvoltarea IMM-urilor prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate acestora. Pentru anul 2019 este alocat un plafon de garanții în valoare de 700 milioane de lei.
Proiectul de act normativ stabilește costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Pentru creditele garantate de stat în proporție de 80%, marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele garantate de stat în proporție de 50%, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include prima unică de garantare şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare Prima unică de garantare compusă din comisionul de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului şi comisionul de administrare datorat de beneficiar F.N.G.C.I.M.M. Proiectul mai stabileşte şi criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, cât şi pentru instituţiile de credit ce vor să participe în Program. 
Convenţii încheiate între MFP şi cele două fonduri de garantare
Actul normativ creionează şi detaliile documentelor necesare şi fluxul acestora între instituţia de credit şi FNGCIMM în vederea acordării garanţiei de stat, precum şi monitorizarea acesteia şi modalităţile de recuperare a sumelor plătite în cazul în care instituţia de credit solicită plata garanţiei. Programul vorbeşte şi despre modelul convenţiilor care se va încheia între MFP şi cele două fonduri de garantare şi instituţiile de credit necesare derulării programului se aprobă prin Ordin al ministrului Finanţelor Publice şi vor fi similare celorlalte programe de garanţii de stat, precum şi despre detaliile codurilor CAEN necesare implementării proiectelor de dezvoltare sau înfiinţare a centrelor de agrement, inclusiv a celor destinate înfiinţării bazelor de tratament balnear precum şi codurile CAEN excluse de la acordarea de garanţii (intermediere financiară, fabricare armament, jocuri de noroc, comerţ cu ridicata sau amănuntul, activităţi de protecţie etc.).
Durata maximă a finanțării este de 120 luni
De asemenea, beneficiarul trebuie să prezinte instituţiilor de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparență decizională. Un beneficiar poate cumula facilităţile de garantare a finanţării cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei. Durata maximă a finanțării este de 120 luni, în cazul creditelor pentru investiții și de maxim 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni. Principalele avantaje ale Programului ar fi pe de o parte, eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor de tip IMM în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor; pe de altă parte, stimularea instituțiilor de credit în crearea de produse de finanțare care să se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea unui produs de garantare în nume și cont stat. Tot la categoria avantahe apare şi sprijinirea dezvoltării sectorului IMM atât prin consolidarea societăţilor existente cât şi prin stimularea înfiinţarii de noi întreprinderi mici sau mijlocii.

 

 

 

 

Programul IMM Invest România constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program, astfel:
– Garanție de stat în procent de 80% pentru credite de investiții finanțare proiecte de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, proiecte de investiţii în activităţi de producţie, servicii şi inovare, cu o valoare maximă a finanţării garantate de 1.250.000 lei.
– Garanție de stat în procent de 50% pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru cu o valoare maximă a finanţării garantate de 5.000.000 lei.
– Garanție de stat în procent de 50% pentru credite de investiţii cu o valoare maximă a finanţării garantate de 10.000.000 lei.