Proiectele de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act în cadrul ședinței din 10 martie

0
164

I.               HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru pregătirea unităţilor sanitare în vederea îngrijirii pacienţilor infectaţi cu Coronavirus – COVID19 precum şi pentru optimizarea derulării acţiunilor prioritare necesare îngrijirii şi acordării tratamentului pacienţilor critici, în acest context, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, Judeţul Suceava
 5. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
 6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău”
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”
 8. HOTĂRÂRE pentru excluderea unor părţi de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea suprafeţelor expropriate aferente imobilelor identificate la poziţiile număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
 9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor natural “Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei”
 13. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamenului (CE) nr.842/2006
 14. HOTĂRÂRE privind radierea, comasarea şi modificarea datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
 15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică a unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune
 16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător
 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
 18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitație a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române”
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu
 21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Administrația Națională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
 22. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
 23. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurului patrimoniului cultural național mobil
 24. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava
 25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia
 26. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. în numele și contul statului
 27. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008
 28. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Bacău”
 29. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de primă urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamității naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre-Marea Neagră, mal stâng, zona Cumpăna, între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)
 30. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
 31. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către domnul Colbu Valentin-Alexandru
 32. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către domnul Nechifor Dan
 33. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Botoșani de către domnul Nechifor Dan
 34. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către domnul Cristea Chiru-Cătălin
 35. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Dolj de către domnul Purcărescu Dan-Narcis
 36. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Dolj de către domnul Roșca Nicușor
 37. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Stănculescu Anișoara
 38. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către doamna Oșanu Mihaela-Oana
 39. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sălaj de către domnul Sârca Romeo-Constantin
 40. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Crețu Mircea-Dorin
 41. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Sanda-Ligia
 42. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului judeţului Ilfov
 43. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gheorghe Pecingină, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.

2.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui Grup de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României generat de efectele epidemiei Covid-19-(GLI-ECOROM)

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării doamnei Carmen Moraru – secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene – în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

III.         NOTE

1.    NOTĂ cu tema: Stadiul şi perspectivele proiectelor strategice preluate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor de la CNSP potrivit OUG 7/2020

2.    NOTĂ privind Raportul de evaluare privind implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2019

IV.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE cu tema: Planul anual 2020 al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAid)

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 9 propuneri legislative

2.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate