Proiect de formare și îndrumare, finalizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
330

Inspectoratul Școlar Județean Dolj Dolj a finalizat implementarea proiectului „QualForm – Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”. În perioada 2018-2020, ISJ Dolj în calitate de partener, Asociaţia Societatea Naţională „Spiru Haret” pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în calitate de beneficiar, și Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu calitatea de partener, au implementat acest proiect – POCU /73/6/6/107134, în valoare 6.569.353,45 lei, circa 1.37 milioane de euro. Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor școlari din județele Dolj și Gorj, creșterea motivației şi a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii si reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
Prin derularea proiectului, experții implicați au realizat obiectivele specifice propuse care au constat în atragerea și menținerea în 11 școli țintă a resursei umane calificate, competente si motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate şi să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare şi dezvoltare profesională continuă, îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (160 din Dolj şi 160 din Gorj), care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost organizate sesiuni de mentorat didactic și coching cognitiv-comportamental, organizate prin dezbatere pe forum, care s-au desfăşurat în judeţul Dolj, cu participarea următoarelor categorii : personal didactic/de sprijin/nedidactic din şcolile ţintă prevăzute în proiect; personal de suport (părinţi, comunitate, factori de decizie, etc.) cu rol în asigurarea calităţii incluzive și în dezvoltarea capacității instituționale în Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, Școala Gimnazială Cerăt, Școala Gimnazială Sălcuța, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, Școala Gimnazială Coșoveni, Școala Gimnazială Grecești.
Sesiuni de formare, atât pe online, cât şi „face to face”
În cadrul proiectului, au fost pregătite, organizate și desfășurate, prin dezbatere pe forum, seminarii de schimb de bune practici pentru asigurarea calității în educație incluzivă și pentru facilitarea dialogului școală-familie-comunitate. Sesiunile au fost derulate, atât prin sesiuni „face to face”, cât și online pe platforma educațională „Blackboard”, prin dezbateri pe forum între experți și participanții din județul Dolj. În cadrul seminariilor au fost abordate teme de interes pentru îmbunătăţirea managementului educațional şi pentru dezvoltarea de parteneriate școală-familie-comunitate, în vederea îmbunătățirii calității educației incluzive în şcoli defavorizate, cu accent pe şcolile ţintă. Astfel, au fost elaborate o serie de materialele tematice prezentate în cadrul acestor evenimente de către experții din proiect. De asemenea,au fost realizate mai multe ghiduri utile actului didactic: Ghid de Bune Practici educaționale/manageriale pentru asigurare educație incluziva de calitate în școli defavorizate din judeţele Dolj şi Gorj; Studiu de impact Bune Practici educaționale/manageriale asupra calității educației incluzive în scoli defavorizate din judeţele Dolj şi Gorj; Ghid de Bune Practici în dezvoltare profesională pentru asigurare educație incluzivă de calitate în școli defavorizate din judeţele Dolj şi Gorj; Studiu de impact bune practici în dezvoltare profesională pentru asigurare calitate educație incluzivă în școli defavorizate din judeţele Dolj şi Gorj; Studiu de impact Bune Practici management educațional/ antreprenorial în dezvoltare parteneriat școala–familie–comunitate, pentru asigurare calitate educație incluziva în scoli defavorizate din județul Dolj; Studiu de Bune Practici asigurare sustenabilitate intervenții de îmbunătățire calitate educație incluziva și management instituțional din scoli defavorizate din județul Dolj. S-a realizat identificarea/actualizarea/dezvoltarea de resurse educaţionale şi bune practici pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei incluzive, pentru asigurarea unui management performant şi pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale în şcoli defavorizate. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, s-a realizat popularea cu resurse educaționale/ bune practici a bazelor de date realizate pe platforma educaţională online de sprijin profesional dezvoltată în cadrul proiectului.
O muncă de real folos

Resursele educaţionale şi bunele practici aferente activităților au fost descrise, prezentate, transpuse, după caz, în formatul specific platformei educaționale online. Au fost de asemenea realizate baze de date utile în activitatea didactică la clasă: Bază de date online cu resurse educationale pentru sustinerea educatiei incluzive de calitate (https://qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate); Bază de date online cu bune practici pentru educatie incluziva de calitate (https://qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate); Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate; Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management institutional antreprenorial de calitate in scoli defavorizate (https://qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-pentru-dezvoltarea-unui-management-institutional-antreprenorial-de-calitate-in-scoli-defavorizate). Au fost înfiinţate două centre de sprijin pentru dezvoltare profesională, cu 21 posturi de lucru conectate în reţea locală şi la internet, ceea ce a implicat amenajarea corespunzătoare a spaţiului alocat (21 birouri, 21 scaune ergonomice, un sistem de depozitare), dotarea cu echipamente TIC configurate în funcţie de necesităţi (21 desktopuri, un router/switch, accesorii de conectare în reţea, un multifuncţională) şi asigurarea resurselor umane pentru acordarea asistenţei de specialitate (expert mentorat didactic, responsabil relaţiicu comunitatea). Centrul de sprijin înființat în incinta ISJ Dolj a asigurat sprijin pe perioada de implementare și asigură în continuare sprijin în perioada de sustenabilitate aleproiectului, pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane din învăţământul preuniversitar şi a personalului partenerilor sociali din educaţie, cu accent pe şcolile ţintă, prin acordare de acces direct şi/sau online la resursele didactice şi de management şcolar elaborate/actualizate, precum şi la reţelele desprijin profesional create/dezvoltate în cadrul proiectului. Prin intermediul centrului de sprijin se pun la dispoziţia personalului didactic şi de management din şcoli defavorizate, cu accent pe şcolile ţintă, resurse de documentare/ învăţare/ îmbunătăţire competenţe didactice/de management şcolar, în vederea îmbunătățirii/optimizării rezultatelor profesionale, cu implicaţii asupra performantelor educaționale ale copiilor, asupra reducerii si prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovării accesului egal la învăţământul prescolar, primar și secundar de calitate. „Cadrele didactice, ca urmare a participării la programele de dezvoltare profesională, au creat materialele ce au constituit bazele de date. Munca lor a fost răsplătită prin acordarea a 50 de burse pentru performanță profesională plătite pentru grupul țintă din județele Dolj și Gorj și 50 de premii pentru contribuția la creșterea calității educației și a incluziunii școlare plătite pentru grupul țintă din județele Dolj și Gorj. Apreciem că bazele de date, amintite mai sus, sunt de un real folos tuturor cadrelor didactice, iar colegii care au participat în acest proiect, pot împărtăți experiența acumulată, iar lecțiile lor să atragă elevii la școală și să îi pregătească pentru viitor”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.