Proiecte cu fonduri europene în zona pescărească a Asociaţiei GLP „Dunărea Dolj”

0
87

logo grup local-horz aAsociaţia Grup Local Pescăresc „Dunărea Dolj” anunţă începerea proiectului «Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup Local Pescăresc „Dunărea Dolj”» finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Prioritatea Uniunii PU4 – Creşterea Gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Implementarea strategiilor locale pentru pescuit, în baza contractului de finanţare nerambursabilă 51/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime.

Proiectul «Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grup Local Pescăresc „Dunărea Dolj”» se va implementa în perioada 2017-2023 în zona pescărească a Asociaţiei GLP „Dunărea Dolj”, care este formată din 16 localităţi: municipiile Băileşti şi Calafat, comunele Bistreţ, Catane, Cârna, Cetate, Ciupercenii Noi, Ghidici, Gighera, Maglavit, Măceşu de Jos, Moţăţei, Negoi, Piscu Vechi, Poiana Mare şi Rast.

Valoarea totală alocată implementării Strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii este de 11.597.917,77 lei din care 8.303.956,25 lei valoare alocată implementării proiectelor din POPAM (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) şi 3.293.951,52 lei cofinanţare beneficiari în cadrul măsurilor din strategie.

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare locală urmăreşte construirea unui pol de dezvoltare locală prin sprijinirea din punct de vedere economic, social şi de mediu a comunităţilor tradiţionale pescăreşti şi focalizarea pe adevărata imagine a potenţialului zonei crescând astfel numărul locurilor de muncă. Rezultatele aşteptate în urma implementării Strategiei sunt: 28 de locuri de muncă nou create şi 13 menţinute, ce se vor realiza până în 2023.

pescuit 2-horz a

  Grupul-ţintă al Strategiei de dezvoltare locală este format din: beneficiari publici (autorităţi publice, instituţii publice etc.); beneficiari privaţi (asociaţii, grupuri, organizaţii de producători din sectorul pescăresc, agenţi economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale); beneficiari indirecţi ce sunt reprezentaţi de pescari şi familiile acestora, comunitatea locală a zonei pescăreşti etc.

  Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei GLP „Dunărea Dolj”, prin implementarea Strategiei de dezvoltare locală aceasta urmăreşte îmbunătăţirea participării pescarilor pe piaţa muncii, cooptarea lor în procesul de dezvoltare şi valorificare a potenţialului lor profesional, creşterea nivelului de pregătire profesională, sprijinirea pescarilor şi comunităţilor pescăreşti, participarea activă a acestora la viaţa socială şi culturală a zonei. „Efectele celor trei măsuri ce vor fi finanţate vor conduce la creşterea relevanţei pescuitului şi acvaculturii pe piaţă, la creşterea vieţii economice locale şi la îmbunătăţirea statutului social al pescarilor comerciali prin promovarea pescuitului ca factor de dezvoltare economică”, mai spun aceştia.

 

***

Măsurile prin care se implementează Strategia de dezvoltare locală sunt: Măsura 1 – Revigorarea turismului şi mediului natural local prin investiţii care să redea specificul tradiţional al zonei pescăreşti (4.948.935 lei); Măsura 2 – Sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale prin investiţii în fermele de acvacultură şi crearea unui sistem integrat în domeniul pescuitului comercial (992.016,25 lei); Măsura 3 – Diversificarea activităţilor din cadrul şi în afara sectorului acvaculturii şi pisciculturii (702.213,75 lei).

Asociaţia GLP „Dunărea Dolj” va organiza sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul celor trei măsuri pe o perioadă de timp determinată (cu posibilitate de prelungire dacă există solicitări din partea potenţialilor beneficiari). Datele apelurilor de selecţie vor fi anunţate în funcţie de solicitările şi necesităţile din teritoriul GLP, corelate cu resursele financiare disponibile. Selecţia proiectelor va fi realizată de o comisie de selecţie formată din membrii asociaţiei, reprezentaţi proporţional (sector public şi privat).

***

Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finanţat prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM). Fondul sprijină operatorii în tranziţia către un pescuit durabil, ajută comunităţile din zonele de coastă să îşi diversifice economiile, finanţează proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii în regiunile de coastă ale Europei. Strategia Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 îşi propune în principal creşterea producţiei în acvacultură şi procesare. De asemenea, îşi propune creşterea profitabilităţii operatorilor, conservarea biodiversităţii şi protecţia mediului, menţinerea şi crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescăreşti. Valoarea totală a programului este de aproximativ 168.000.000 euro.