Se pregăteşte, pentru anul şcolar următor, învăţământul profesional şi tehnic

0
908

          Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a aprobat, în urmă cu câteva zile Regulamentul de avizare a propunerilor de Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL), desfăşurat în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ. Proiectarea CDL se subsumează principiilor curricumului naţional, dar este determinat de următoarele scopuri fundamentale, specifice dezvoltării: dobândirea, de către absolvenţi, a unităţilor de rezultate ale învăţării necesare pentru adaptarea, în prezent şi, mai ales, în viitor la cerinţele unei pieţe a muncii aflate într-o continuă şi rapidă schimbare; dobândirea, de către absolvenţi, a acelor competenţe – cheie transferabile, necesare pentru integrarea socială şi pe piaţa muncii. De asemenea, a fost stabilit şi calendarul de avizare şi aprobare a CDL-urilor.

         Vorbind despre CDL, acestea reprezintă oferta educaţională propusă de şcoală, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/ partenerilor economici. „Proiectarea şi evaluarea CDL-urilor implică angajarea partenerilor sociali (operatori economici, asociaţii/organizaţii locale ale angajatorilor şi/sau ale angajaţilor) în procesul de identificare a competenţelor specifice pieţei forţei de muncă locale şi a situaţiilor de învăţare oferite elevilor. Se răspunde, astfel, nevoii de acordare a unei mai mari flexibilităţi unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, cu privire planificarea şi proiectarea ofertei de pregătire a elevilor, în parteneriat cu operatorii economici şi instituţiile publice care fac parte din program”, a precizat prof.  Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic, în cadrul ISJ Dolj.

Mai multe etape de parcurs

           Sunt mai multe etape de parcurs, în vederea elaborării CDL. Prima este cea de identificare a nevoilor locale de calificări profesionale, prin investigaţii realizate cu sprijinul partenerilor sociali , agenţilor economici, ONG –urilor, etc.; analiza documentelor de planificare educaţională pe termen scurt şi mediu; rezultatele studiilor pe piaţa muncii. Cea de-a doua se referă la stabilirea grupului de lucru în vederea elaborării CDL, acesta trebuind să aibă o structură bipartită: reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ, respectiv ai mediului economic de la nivel local. Al treilea pas se referă la proiectarea CDL, pentru fiecare an de studiu în parte, pregătirea practică a elevilor putându-se desfăşura atât prin ore de laborator tehnologic, cât şi prin ore de instruire practică, stabilite de comun acord între unitatea de învăţământ şi partenerul din program. Ultima etapă se referă la avizarea şi aprobarea CDL.

Procedurile încep pe 13 martie

            Avizarea şi aprobarea CDL se realizează anual, existând posibilitatea prelungirii valabilităţii , în cazul în care nu intervin modificări cu privire la rezultatele învăţării şi/sau situaţiile de învăţare solicitate de partenerii sociali. În cazul prelungirii, se vor ataşa doar copii conform cu originalul ale fişor de evaluare. Trebuie respectată toată legislaţia referitoare la învăţământul profesional şi tehnic, pentru toţi anii de studiu şi ciclurile de învăţământ. Calendarul de avizare şi aprobare va debuta pe 13 martie, prin avizarea CDL-urilor în comisia metodică a ariei curriculare „Tehnologii”. Pe 20 martie , va avea loc avizarea acestora în Consiliul de Administraţiei al unităţii de învăţământ profesional şi tehnic. În perioada 23 martie – 3 aprilie, la ISJ Dolj se vor depune CDL-urile, acestea urmând să primească acceptul ştiinţific în intervalul 27 aprilie – 10 mai, pe 29 mai urmând să fie aprobate în CA al ISJ Dolj. Calendarul poate fi revizuit în funcţie de aprobarea planului de şcolarizare.