OIR POSDRU SVO a contractat în anul 2018 un numar de 54 proiecte

0
51

În uma proceselor de evaluare OIR POSDRU SVO a contractat în anul 2018 un numar de 54 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 522.132.371,09 lei.

 Din cele 54 contracte de finanțare semnate la nivelul Regiunii SVO, 3 proiecte sunt implementate de unități administrativ-teritoriale din județul  Dolj, respectiv: Comuna Coțofenii din Față, Comuna Amărăștii de Jos și Comuna Argetoaia cu o valoare totala eligibila de 45.959.015,01 lei

Compartimentul Monitorizare Proiecte se asigură că există un management eficient al proiectelor, că activitățile proiectelor se desfășoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contracte, că se realizează (sau există premisele să se realizeze) obiectivele, rezultatele și indicatorii prevăzuți în contractele de finanțare, că proiectele respectă: egalitatea de șanse și nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) și ale dezvoltării durabile.

În cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte se efectuează următoarele acțiuni:

– se verifică documentele aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din Rapoartele tehnice elaborate și transmise de către beneficiari (inclusiv progresul fizic al proiectelor);

– se verifică rezultatele raportate și se urmăreste evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare ;

-se realizează vizite speciale (ad-hoc) – acestea sunt efectuate în timpul desfășurarii activităților relevante din cadrul proiectului, activități la care participă persoane din grupul țintă ;

-se realizează vizite la fața locului – acestea sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului;

– se realizează vizite încrucișate – acestea sunt efectuate  pentru beneficiarii/ partenerii care au în implementare proiecte multiple POCU în vederea evitării riscului dublei finanțări ;

-se analizează stadiul implementării proiectelor în vederea modificării / suspendării / încetării  contractelor de finanțare, la initiativa beneficiarilor sau/si OIR;

-se realizează monitorizarea ex-post – se asigură monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post-implementare prin verificarea respectării obligaţiilor prevăzute in cadrul contractului de finantare după finalizarea proiectului;

-se verifică/validează în MYSMIS/SMIS2014+  datele relevante reieșite din procesul de monitorizare, dacă este cazul;

– se asigură arhivarea fizică şi electronică a documentelor verificate, conform procedurilor interne de lucru.

În cadrul Unitatii de Verificare a Achizitiilor Publice si a Conflictului de Interese se asigură verificarea în procent de 100% a procedurilor de achiziiţii aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari, din punct de vedere al respectării legislaţiei privind achiziţiile şi al evitării conflictului de interese. În anul 2018 au fost procesate documente pentru un număr de 68 decontracte de finanțare, pentru 6 Axe Prioritare, respectiv un numar de 518 proceduri de achizitii, din care un numar de 511 de dosare s – au finalizat cu Nota de conformitate.