Precizări ale ISJ Dolj privind mobilitatea cadrelor didactice

0
401

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a adus precizări în ceea ce priveşte participarea cadrelor didactice la etapa de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020/2021. “În perioada următoare,  Calendarul mobilităţii, anexa nr.2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2019), modificată şi completată cu OMEC 4302/2020, prevede : Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru  învăţământul primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din metodologie:
Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 ( cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar Ia aceiaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie: a) depunerea şi înregistrarea, la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată in anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie -pâna la 9 iunie 2020; b) discutarea şi analizarea cererilor depuse, precum şi comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din metodologie – Termen: 10 iunie 2020; c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar –  10-15 iunie 2020. Înregistrarea cererii însoţită de documentele prevăzute în aceasta ( dosarului) pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, la inspectoratul şcolar se desfăşoară conform programuiui: Miercuri,10.06.2020, intre orele 9,00-11,00 şi 13,00-15,00 ; Luni, 15.06.2020, între orele 9,00-11,00 şi 13,00-15,00”, se arată în comunicatul emis de ISJ Dolj. În acesta se mai menţionează: “Comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munciă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-
2021, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie se va realiza astfel: în format electronic, prin transmiterea machetei anexate prezentei note la adresa de email personal@isjdoli.ro, termen: 10 iunie 2020, ora 13,00 ; în format letric, la secretariatul inspectoratului şcolar, prin transmiterea machetei anexate prezentei note la adresa de email personal@isjdoli.ro , însoţită de copie ,,conform cu originalul,, a procesului-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie în care s-a discutat prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, termen: 10 iunie 2020, ora 13,00”.