A devenit oficial: s-a schimbat sistemul de acordare a burselor pentru elevi

0
491
Criteriile de acordare a burselor școlare sunt schimbate după 10 ani, de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru publicat aseară în Monitorul Oficial. Bursele de merit se acordă din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii peste 9,50, față de 8,50 cum era până acum. Bursele de studiu vor fi acordate celor cu media între 7,50 și 9,50, în loc de 7,00-8,50, cum era pragul în ordinul precedent, conform edupedu.ro.
Măsurile fuseseră anunțate de ministrul Educației încă din 6 octombrie 2021. Ordinul 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat pe 4 ianuarie 2022 prevede aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile noi schimbă pragul de acordare a burselor de merit, ridicând media la 9,50, de la 8,50, cât era din 2011 încoace, de la ordinul nr. 5.576 semnat de ministrul de la acea vreme, Daniel Funeriu.

Bursele devin obligatorii pentru autoritățile locale, nu mai sunt facultative.

În ordinul de ministru precedent formularea permitea autorităților locale să acorde sau nu burse elevilor, în funcție de cum votau consilierii locali. „Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”, prevedea ordinul vechi.

În actualul act normativ formularea este diferită: „Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse”.

Bursele de performanță au, în mare, criterii de acordare neschimbate. A fost eliminat articolul care prevedea că „în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10”, fiind înlocuit cu „pot primi bursa doar elevii promovați”, deci un olimpic nu mai are condiția purtării exemplare sau neacumulării de absențe care pot duce la scăderea notei la purtare pentru a lua acești bani. Reamintim că recent cuantumul burselor de performanță s-a dublat.

Noile cuantumuri minime ale burselor sunt:

 • 500 lei, pentru bursa de performanță,
 • 200 lei, pentru bursa de merit,
 • 150 lei, pentru bursa de studiu,
 • 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Pragul mediei crește pe baza unui motiv care nu mai există

Pentru bursele de merit, pragul mediei crește cu un punct, de la 8,50 cum era până acum, dar facultativ pentru autoritățile locale, la 9,50 obligatoriu. Practic vor lua bursă de merit doar elevii cu media între 9,50 și 10.

Măsura fusese anunțată pe 7 octombrie 2021 de ministrul Educației, după o ședință de guvern în care s-au stabilit noile cuantumuri ale burselor școlare. Acesta anunța atunci că va adopta prin ordin de ministru aceste criterii și justifica creșterea pragului pentru bursa de merit prin creșterea notelor în perioada școlii online.

„Bursele de merit se dublează, de la 100 la 200 de lei, în același timp crește plafonul de la care acestea vor putea fi acordate, de la media 8.50 la media 9.50. Aș vrea să vă reamintesc faptul că, urmare a predării online, urmare a renunțării la teze, rezultatele au fost mult distorsionate astfel încât 50% din elevii României s-ar fi încadrat la bursa de merit, ca urmare a rezultatelor înregistrate la nivelul anului școlar 2020-2021”, a declarat la vremea respectivă ministrul Cîmpeanu.

Criteriile actuale se aplică, însă, din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, potrivit ordinului recent, lucru care face ca elevii să primească birsele pentru mediile obținute în perioada școlii cu prezență fizică din semestrul I.

Care sunt noile criterii pentru bursa de merit

A fost eliminat și la bursele de merit criteriul notei la purtare, acesta fiind asimilat mediei semestriale 9,50.

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;

e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).

Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

Bursele de studiu au un și ele un alt prag de acordare – media 7,50, în loc de 7,00

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (n.red. până acum era luat în calcul salariul brut, pentru că nu se specifica) și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

(4) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Art. 11. — Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Bursele sociale au criterii noi de acordare și categorii noi de elevi care le primesc

Oridinul nou prevede acordarea acestor burse de ajutor social mai multor elevi decât până acum.

„Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Art. 13. — (1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Art. 14. — (1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;

b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 • II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
 • III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
 • IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 • V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 • VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
 • VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
 • VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
 • IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
 • X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 • XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
 • XII. boli genetice;
 • XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
 • XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luată în considerare;

d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Art. 15. — Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

Art. 16. — (1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 14 și 15.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

A fost scoasă din criteriile de acordare a burselor sociale condiția ca familiile elevilor să nu dețină terenuri „nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane”, condiție impusă prin ordinul anterior.

Elevii cu CES pot primi și ei burse, chiar dacă beneficiază deja de o măsură de protecție socială

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță /ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Art. 18. — Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:

a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;

b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.