Au apărut modelele de completare a dosarelor, pentru definitivat şi grade didactice

0
476

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a făcut cunoscute modelele de completare a dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de definitivare în învăţământ, seria 2020, şi a celor care finalizează gradele didactice I şi II în anul şcolar 2019-2020. În conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/ 2011, cu completările şi modificările ulterioare şi a Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018, cu completările şi modificările ulterioare, pentru
cadrele didactice care vor finaliza examenele de obţinere a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice la 31. 08. 2020, se vor transmite la departamentul Dezvoltarea resursei umane al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, următoarele documente : I. Definitivat, sesiunea 2020 – a) Adeverinţă din care să rezulte calificativul (parţial) acordat pentru anul şcolar 2019 – 2020; b) Adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă la catedră a cadrului didactic (conform modelului de pe site-ul ISJ Dolj); c) Copii ale proceselor verbale restante, însoţite de copii ale fişelor de evaluare a activitităţii didactice; d) Adeverintă privind nota obţinută la evaluarea portofoliului profesional personal, însoţită de copie după grila de evaluare a portofoliului profesional personal – Perioada de transmitere : 3 – 12 iunie 2020 ; II. Gradul didactic II, sesiunea 2020 : a) Adeverinţă din care să rezulte calificativele acordate pe ultimii doi ani şcolari, respectiv 2018-2019 şii 2019 – 2020 (parţial); b) Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (conform modelului de pe site-ul ISJ Dolj); c) Copii ale rapoartelor restante: IC2 şi IS (în cazul in care a fost efectuată) – Perioada de transmitere : 3 – 12 iunie 2020; III. Gradul didactic I, seria 2018 – 2020: a) Adeverinţă din care să rezulte calificativele acordate pe ultimii trei ani şcolari, respectiv, 2017 – 2018, 2018 – 2019 ~i 2019 – 2020 (parţial); b) Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (conform modelului de
pe site-ul ISJ Dolj); c) Copii ale rapoartelor restante: IC2 şi IS (ăn cazul in care a fost efectuată) – Perioada de transmitere : 03 – 12 iunie 2020 .Directorul unităţii de învăţământ sau un delegat al acestuia (responsabilul cu perfecţionarea) va
transmite documentele în vederea completării dosarelor pe baza unui tabel de înaintare semnat şi ştampilat! Conducerea unităţii de învăţământ răspunde de corectitudinea şi de legalitatea actelor transmise la ISJ Dolj. Rapoartele de la inspecţiile curente 1 pentru acordarea gradelor didactice, susţinute în acest
an, nu se aduc la I.S.J.Dolj, ci se depun la dosar în anul şcolar următor, la înscriere.