Reglementări pentru eliberarea certificatelor de competenţă

0
252

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis , către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, noile reglementări în ceea ce priveşte eliberarea certificatelor care atestă nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi cel digital, probe desfăşurate în cadrul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat – 2018.

Certificatele care atestă nivelurile de competenţă în disciplinele prevăzute în programa de Bacalaureat, însoţite de suplimentele descriptive, se eliberează doar absolvenţilor, potrivit prevederilor art. nr.78, alin. 3 din Legea Educaţiei Naţionale şi ale art. nr. 78 – 81 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă şi pentru organizarea Bacalaureatului din 2018. Potrivit metodologiei menţionate, după încheierea cursurilor claselor terminale, comisia de BAC din unitatea de învăţământ are obligaţia de a actualiza tabelele de înscriere, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată, exmatriculaţi, care nu vor participa la probele scrise ale sesiunii iunie – iulie 2018. Acestor candidaţi nu li se vor elibera certificatele de competenţe, decât după ce vor dobândi statutul de absolvenţi. Demn de menţionat sunt şi alte aspecte: în învăţământul preuniversitar, evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesională, după caz; acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive – autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza admiterea la studii; acreditarea, care acordă şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei , şi de a organiza, după caz, examen de absolvire, licenţă, masterat, doctorat.

Precizări şi pentru cei care studiază în unităţi acreditate provizoriu

În toate unităţile de învăţământ liceal de stat care au clase terminale cu specializări acreditate se organizează comisii de Bacalaureat de evaluare a competenţelor, iar în ceea ce-i priveşte pe cei care sunt în instutuţii cu specializări provizorii, aceştia vor fi arondaţi la unităţi permanente, , după constituirea unei subcomisii , care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin elevii, în care vor fi incluse obligatoriu cadre didactice care provin de acolo. Arondările se păstrează şi pentru susţinerea probelor scrise. Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene internaţionale pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi cele digitale, candidaţii trebuie să depună la secretariatul unităţiide învăţământ, în care funcţionează comisia de Bacalaureat, până cel târziu cu trei zile înainte de începerea probelor, diploma legalizată a atestării susţinerii competenţelor.