Carieră de succes pentru profesori prin programe de formare inovative

0
358

„Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementare de programe de formare inovative!” reprezintă cel mai important proiect pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Casa Corpului Didactic Dolj l-au derulat în beneficiul cadrelor didactice din judeţul nostru care manifestă interes permanent pentru propria formare. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”, şi este derulat de IŞJ Teleorman în parteneriat cu IŞJ Dolj, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Dolj, Asociaţia ROMFRA din Alexandria şi Softwin SRL Bucureşti,

Cele patru programe de formare derulate în cadrul proiectului (ECDL European Computer Driving LicencePermisul european de conducere a computerului, Proiectarea curriculumului centrat pe competente, Managementul clasei de elevi – gestionarea situaţiilor de criza, Metode interactive de predare, învăţare, evaluare) au fost parcurse de peste 6.000 de profesori din judeţele Dolj şi Teleorman şi le-au oferit acestora, pe lângă posibilitatea de a utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate, metode de prelucrare a conţinuturilor disciplinelor şcolare, asigurarea unui management eficient al clasei, identificarea si aplicarea unor metode eficiente de gestionare a situaţiilor conflictuale din sala de curs, asigurarea egalităţii de şanse, promovarea dezvoltării durabile, metode de  stimulare si determinare pentru implicarea activa a elevilor la orele de curs, în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale acestora. Comunitatea virtuală de practici iniţiată în cadrul proiectului pe portalul http://portal.tr-ecariera.ro a fost dezvoltată din perspectiva comunicării şi a activităţilor de formare, ceea ce face ca resursele dezvoltate în acest proiect, graţie accesului la internet, să devină accesibile publicului interesat.

Aşadar, proiectul a venit în sprijinul tuturor profesorilor care au beneficiat de programe de formare gratuite, susţinute de formatori special formaţi pentru derularea lor în locaţii cât mai apropiate de localitatea de domiciliu, ale căror module au avut conţinuturi adecvate categoriilor de cadre didactice din grupul-ţintă, precum şi vârstelor elevilor cu care lucrează pe nivele de şcolaritate.

Dacă pentru cadrele didactice debutante fiecare modul de curs a conţinut abordări teoretice şi practice suplimentare care să asigure acoperirea eventualelor deficienţe din pregătirea iniţială, pentru cadrele didactice din mediul rural sau care lucrează cu elevi din medii dezavantajate au fost  proiectate conţinuturi specifice de curs care să asigure formarea continuă în concordanţă cu problemele de mediu şi de context educaţional cu care se confruntă cotidian.

În urma finalizării cursurilor, cadrele didactice consideră că programele de formare sunt unele foarte actuale, bine concepute şi realizate, în concordanţă cu priorităţile etapei şi cu metodologiile în vigoare; punerea lor în practică va constitui un real prilej de îmbogăţire profesională.

Altfel, privind din perspectiva rezultatelor acestui proiect la nivel local şi regional, crearea de reţele de schimburi de bune practici în domeniul formării continue a cadrelor didactice, concomitent cu dezvoltarea unor sisteme şi proceduri de formare continue comune la nivel naţional, pentru regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, dar şi sustenabilitatea în crearea unor mecanisme de eliminare a discriminării şi de promovare a accesului la educaţia de calitate pentru grupurile dezavantajate va contribui la creşterea calităţii activităţii instructiv-educative derulate în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele Teleorman şi Dolj, în beneficiul celui mai important actor „elevul”.

Acestea sunt doar câteva din argumentele ce actualizează permanent importanţa proiectului „Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”.

Prof. ANI DRĂGHICI,

inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale – I.S.J. Dolj