S-a stabilit procedura de atestare a absolvenţilor de liceu, la competenţele profesionale

0
1010
Proba practică de la examenul de atestat pentru elevii de liceu de la profilele matematică-informatică se transformă într-o  probă de echivalare a mediilor obținute de candidat pe parcursul liceului cu subiectele de la testare, iar proba dosarului se susține în format digital, online. Asta prevede procedura examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial. Ordinul nr. 4.421 / 29.05.2020 arată că înscrierea candidaților și evaluarea probei de specialitate se realizează în perioada 2 iunie-12 iunie 2020,  în perioada cursurilor de pregătire pentru Bacalaureat. ”Comunicarea rezultatelor finale se realizează cu maximum două zile înainte de desfășurarea primei probe scrise a examenului de bacalaureat”, prevede documentul, astfel că, până pe 20 iunie, rezultatele examenului de atestat ar trebui comunicate, prima probă scrisă fiind cea la Limba și Literatra Română de pe 22 iunie 2020. Conform aceluiaşi act normativ, proba practică, susținută de absolvenții clasei a XII-a, se echivalează cu rezultatul activității la clasă a candidatului, obținut pe parcursul liceului, după cum urmează: punctajul pentru subiectul privind sistemele de gestiune a bazelor de date se echivalează cu media anuală a clasei a XII-a, obținută de candidat, numai la disciplina informaticăpunctajul pentru subiectul de programare se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, obținute de candidat, numai la disciplina informatică; punctajul pentru subiectul vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint se echivalează cu media aritmetică calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale din clasele a IX-a și a X-a, obținute de candidat, numai la disciplina TIC; nota finală acordată candidatului la proba practică se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a celor trei punctaje stabilite. Nota finală la proba practică trebuie să fie minimum 5 (cinci) pentru promovarea examenului. Proiectul care trebuia susținut în fața comisiei de către candidat se realizează în format digital și se va transmite pentru înscriere exclusiv on-line, pe baza unei proceduri elaborate de către comisia de examen din fiecare unitate de învățământ. Evaluarea proiectului se realizează după cum urmează: proiectul nu va fi prezentat/susținut de către candidat, comisia evaluând doar conținutul acestuia; la evaluarea proiectului, fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examen. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator; în situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare de un punct, vicepreședintele comisiei va stabili nota finală, prin reevaluarea proiectului; nota finală pentru proiect trebuie să fie minimum 7 (șapte) pentru promovarea examenului. „Nota finală acordată pentru proba de specialitate se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor stabilite la proba practică și proba proiectului. Examenul se consideră promovat dacă nota finală acordată pentru proba de specialitate este cel puțin 7 (șapte)”, se arată în ordinul de ministru.