APIA Dolj se pregăteşte pentru primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă

0
115

În cadrul Colegiului Prefectural de ieri, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj, Carmen Benga, a prezentat un raport cu o serie de acţiuni întreprise pentru informarea autorităţilor locale cu privire la demararea Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă 2013. Pentru buna desfăşurare a Campaniei de depunere a cererilor de sprijin 2013, unul dintre cele mai importante obiective ale APIA înaintea demarării acesteia este informarea/instruirea tuturor persoanelor implicate în această activitate.

Printre măsurile întreprinse de APIA Dolj pentru informarea cetăţenilor cu privire la demararea Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă 2013 amintim că toate primăriile din judeţ, unde au fost invitaţi atât fermieri, cât şi personalul din primării cu atribuţii în agricultură (agenţii agricoli). În cadrul acestor sesiuni de informare se vor prezenta: spotul video, materiale informative (afişe, pliante, model cerere de sprijin, conţinând informaţii cu privire la conţinutul Cererii de sprijin în anul 2013, condiţiile ce trebuiesc a fi îndeplinite, cum să se identifice corect parcela cu IPA Online, ce sprijin financiar poate fi primit, telverde, locul şi data depunerii cererii de sprijin etc.). De asemenea vor fi instruiţi blibliotecarii (Proiectul Biblionet) cu privire la accesarea cererii în sistem IPA Online.

Schemele şi măsurile de sprijin

În anul 2013, din fondurile europene Fondul European pentru Garantare în Agricultură (F.E.G.A.), Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) şi bugetul naţional se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme şi măsuri de sprijin: schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.); plăţi naţionale directe complementare (PNDC); PNDC 1–culturi în teren arabil; PNDC 2–in pentru fibră; PNDC 3–cânepă pentru fibră; PNDC 4–tutun; PNDC 5–hamei; PNDC 6–sfeclă de zahăr; schema de plată separată pentru zahăr; schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană; plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală; măsura 2.1.1-plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate–ZMD; măsura 2.1.2-plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural–ZSD şi ZDS; măsura 2.1.4-plăţi de agro-mediu.

 Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate, nu beneficiază de plăţi

Schema de plată unică pe suprafaţă SAPS constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, decuplată total de producţie. Sursa de finanţare se asigură din FEGA. Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Aceştia trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare – RUI (element component al Sistemului Integrat de Administrare şi Control-I.A.C.S.), administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească condiţiile generale de eligibilitate.  Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate, nu beneficiază de plăţi directe pentru acestea.

Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii

Prin intermediul obiectivelor strategice propuse în Axa 2 Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 200–2013 (P.N.D.R.)–Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere se urmăreşte, printre altele, asigurarea utilizării continue a terenurilor agricole, conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor. În acest sens, trebuie să se asigure utilizarea continuă a terenurilor agricole, prin aceasta contribuind la menţinerea viabilităţii comunităţilor rurale şi introducerea sau continuarea aplicării metodelor agricole de producţie compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea stării biodiversităţii, solului, apei şi calităţii aerului.

„Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii sunt următoarele: să depună în termen la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă 2013: să se angajeze că vor continua activităţile agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri prin semnarea părţii III.1 Angajamente şi Declaraţii din formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă; să respecte G.A.E.C. şi S.M.R. pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului; să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să utilizeze cel puţin o parcelă în UAT-urile delimitate ca fiind eligibile pentru această măsură conform Anexei 4A din P.N.D.R. 2007-2013;  în cazul utilizării păşunilor comunale, dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale indiferent de tipul contractului”, a spus directorul APIA Dolj, Carmen Benga.