Proiect european, implementat în condiţii pandemice, de Liceul Tehnologic “Horia Vintilă ” din Segarcea

0
399

Chiar în condiţii de pandemie COVID – 19, unităţile şcolare implementează proiecte europene. Astfel, la Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea, este în derulare proiectul “Competenţe europene în mecanica agricolă”, nr. 2029- 1 – RO01 – KA102 – 061947. Cu o vechime de 21 de ani, unitatea şcolarizează  710 elevi, în 28 de clase, sub îndrumarea unui colectiv de 63 de profesori, oferind  un cadru coerent, flexibil, în care cooperarea, competiția, gândirea independentă constitue dimensiuni definitorii.  Liceul școlarizează la filiera tehnologică, profil tehnic, specializările tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician mecatronist, mecanic agricol, zi și seral, peste 300 de elevi.

Pricipalele nevoi identificate la nivelul unității școlare sunt: promovarea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea de activități metodice, stimularea participării cadrelor didactice la sesiuni științifice si la activități cu dimensiune europeană. Ca obiective apar: dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale profesorilor, pentru eficientizarea acțiunilor de adaptare curriculară la nevoile actuale de pe piaţa muncii europene; promovarea unei politici educaţionale conforme cu cea din comunitatea europeană, în scopulasigurării unei educaţii complexe, în spiritul dezvoltariicompetenţelor profesionale-cheie pentru eleviifilierei tehnologice; creştereacalităţii procesului instructiv-educativ pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice ale elevilor filierei tehnologice, în spiritul creșterii performanțelor acestora laexamenele de certificare, cu minimum 25%; progresul la învățătură și ameliorarea rezultatelor la examenele naționale, cu minim 10%; dezvoltarea relațiilor parteneriale dintre școala și instituții cu profil similar, din Europa; creșterea cu 50% a calității proiectelor europene, prin dezvoltarea unei viziuni și unei politici educaționale de internaționalizare coerente, eficiente; armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a elevilor filierei tehnologice (dezvoltarea civismului, a cetățeniei active și a dialogului intercultural, a muticulturalismului) cu cele ale comunităţiilocale, regionale, naționale și europene şi cu solicitările societăţii actuale, într-un procent de 25%. “Având în vedere nevoile menționate, reprezentanții Liceului Tehnologic Horia Vintilă,definesc scopul proiectului ce constă în dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale elevilor de la învățământul profesional, nivel 3, zi, filiera tehnologică, domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin experiență practică la nivelul standardelor europene, în cadrul unui parteneriat transnațional care facilitează perspective îmbunătățite în carieră și integrarea pe piața natională/europeană a muncii”, a precizat prof. Nicoleta Cristina Sâmcea, manager de proiect în cadrul Liceului Tehnologic “Horia Vintilă”.

Obiective ambiţioase

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului,,Competențe europene în mecanica agricolă”, nr.: 2019-1-RO01-KA102-061947,  implementat în perioada 02.09.2019-01/12/2021 sunt ambiţioase: dezvoltarea competenţelor de specialitate a 21 de elevi, de la învățământul profesional, zi, filiera tehnologică domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin achiziția elementelor specifice unei culturi europene a muncii, în vederea creșterii performanțelor la învățătură și eficientizării tranziției de la școală la viața activă, pe parcursul a 12 luni de proiect; dezvoltarea competențelor și abilităților generale a 21 de elevi, de la învățământul profesional, zi, filiera tehnologică, domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin contactul cu un mediu de muncă transnațional, pentru sporirea adaptabilității lor la un mediu socio-economic dinamic, pe parcursul a 12 luni de proiect; crearea unui parteneriat transnaţional, durabil care să pledeze pentru calitate in EFP, recunoaşterea rezultatelor învățării stagiarilor VET şi competitivitate pe piaţa europeană a muncii, pe parcursul a 12 luni. Astfel, timp de 21 de zile, 31.05.2021-19.06.2021, în localitatea Paphos, Cipru, a avut loc o parte din proiect. “Preconizăm mai multe rezultate: competențe specifice dezvoltate;  stabilire proces tehnologic de asamblare, metode de asamblare; identificare date inițiale ale procesului de asamblare; asigurare condiții materiale necesare asamblării; identificare tipuri de asamblări nedemontabile și demontabile utilizate la realizarea de produse specifice; executare operații de asamblare nedemontabilă și demomtabilă a parților componente pentru produse specifice; realizare produse specifice prin asamblări nedemontabile; efectuare lucrări de asamblare demontabilă; aplicare proceduri de calitate De asemenea, competențe generale dezvoltate: lingvistice, interculturale, negociere, argumentare, competenţe antreprenoriale, rezolvarea problemelor complexe, gândire critica, creativitate, coordonarea cu ceilalți, inteligeta emoțională, raționamente, luare decizii, flexibilitate cognitivă, comportamente democratice, moral-civice, pragmatice”, a mai spus Nicoleta Cristina Sâmcea.