Astăzi, START 2014 – la final

0
79

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism a anunţat deschiderea înscrierilor online pentru programele naţionale din 2014. Acestea se adresează atât firmelor noi, cât şi celor cu experienţă din domeniul producţiei, a serviciilor sau al comerţului. Doar astăzi IMM-urile se mai pot înscrie în cadrul „Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare” – START  2014. Finanţarea este de până la 100.000 RON, din care contribuţia proprie 20%. Acest program poate fi accesat doar de societăţile înfiinţate de cel mult doi ani. Echipamentele tehnologice (maşini, utilaje), aparatele şi instalaţiile de măsură, control şi reglare, mijloace de transport marfă, software, echipamente IT, spaţii de lucru/de producţie, mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, website, echipamente pentru economia de energie, cursuri de educaţie antreprenorială, promovare online, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, toate ar putea fi achiziţionate prin acest program, fiind considerate cheltuieli eligibile.

Acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 130 de beneficiari

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014, pentru acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN) este aprobat prin anexa nr.3/35/26la Legea nr. 356/2013 a Bugetului de Stat pe anul 2014 şi este de 13.000.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 130 de beneficiari.

IMM-uri cu cel mult 249 de angajaţi

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online mai multe criterii de eligibilitate. Trebuie să aibă  până la 249 de angajaţi şi să realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei). Să aibă capital social integral privat şi să nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

„Femeia Manager”, fonduri pentru doamne

Săptămâna trecută, s-au încheiat înscrierile on line şi pentru proiectul „Femeia Manager”. Finanţarea pentru acest tip de proiect este de până la: 10.000 euro iar contribuţia proprie – 10%. Solicitanţi eligibili: microîntreprindere sau PFA înfiinţate de maxim 3 ani, având un asociat majoritar femeie.
Cheltuieli eligibile în cadrul acestui program sunt echipamente tehnologice, software, mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, echipamente IT, mijloace de transport marfă, website, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, cursuri de dezvoltare antreprenorială, echipamente pentru economia de energie. Obiectivul principal al acestui Program îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocaţii financiare nerambursabile (AFN).

Cel puţin 12 beneficiari

Pentru anul 2014, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 12 beneficiari. Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii. Fie au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la  data înscrierii în Program, fie cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie şi au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum:  90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.