Sprijinul pentru prima împădurire, solicitat până la 31 martie 2017

0
94

apia 2Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte că doar până la 31 martie deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020. Până ieri, la APIA Dolj au fost depuse 12 cereri definitive în acest sens, cu o valoare de aproximativ 15.000 de euro. Suprafaţa ce va fi transformată în păduri va depăşi 100 de hectare.

  Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org, la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.      Depunerea Cererii de Finanţare se realizează pe suport de hârtie la Centrul Judeţean Dolj al APIA. Această cerere va fi însoţită de proiectul tehnic de împădurire. Practic, solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului. Alocarea bugetară, stabilită pentru sesiunea 01/2016, este de 50.000.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.

Cui se adresează programul

  apiaSprijinul financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite se acordă deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi vizează plantaţiile forestiere realizate prin: a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole; b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole.

  În categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.  În categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Terenul să fi fost declarat la APIA, cu minimum 2 ani înainte

  Criterii de eligibilitate sunt clar stabilite. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha. În cazul realizării de perdele forestiere de protecţie suprafaţa terenului propus pentru împădurire trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha. 2

  Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puţin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă (C2014 şi C2015), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiţionalitate relevante. Terenul neagricol reprezintă o suprafaţă de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă şi este încadrată în categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti permanente şi culturi permanente, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de ecocondiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă (C2014 şi C2016).

Cum se vor da banii

  Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, după cum urmează: a) costuri pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub formă de primă, denumită Prima 1. b) costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, costuri de îngrijire a plantaţiei forestiere, precum şi costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

  Numai beneficiarii, deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicaţiei, pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor, componentă a Primei 2. Beneficiarii care deţin terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a statului şi terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) sau asociaţiilor acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Proiectul tehnic de împăduriri, obligatoriu

apia 1Condiţii specifice schemei presupun că lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice silvice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice silvice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.857/2016. Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările şi completările ulterioare.

Termen-limită de creare a plantaţiilor: doi ani!

Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare. Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avânduse în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de împădurire.  Plantaţia forestieră realizată în baza schemei va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul proiectului cel puţin pe perioada de implementare a contractului de finanţare, respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreţinere a plantaţiilor şi îngrijire a arboretelor prevăzute în prezenta schemă. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei şi data finalizării contractului de finanţare indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.

122 de olicitări la nivel naţional, din care 12 la Dolj

euroÎn sprijinul potenţialilor beneficiari, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a dezvoltat o aplicaţie electronică pentru depunerea online a Cererii de Finanţare, care poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare. Selecţia Cererilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 362/2016, iar anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA, ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecţie aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR. APIA precizează că, până la acest moment, în cadrul sesiunii 1/2016 de depunere a cererilor pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” până la această dată au fost depuse un 122 Solicitări de eliberare a Notei de constatare privind suprafeţele declarate şi înregistrate în sistemul IACS, aferente unei suprafeţe totale de 1.190,4 ha.

La nivelul APIA Dolj, până ieri, au fost primite 12 cereri de finanţare în acest scop. Suprafaţa totală ce va fi acoperită cu puieţi va depăşi 100 hectare. Valoarea totală a fondurilor accesate se va situa în jurul a 15.000 de euro.