Buna Vestire

0
151

Dintre toate sărbătorile închinate Maicii Domnului, Buna Vestire este cel mai timpuriu confirmată în documente şi doar ea are la bază un eveniment istoric, consemnat în Sf. Scriptură de evanghelistul Luca. Celelalte praznice se bazează pe fapte din viaţa Maicii Domnului păstrate de Sf. Tradiţie, dar de care Evangheliile canonice nu pomenesc nimic.  Ca acest eveniment să rămână viu în inimile creştinilor, încă din secolul al IV-lea sau al V-lea, la Nazaret s-a zidit o biserică pe locul casei în care Fecioara Maria a primit de la înger vestea că va naşte dumnezeiescul Prunc. Aşadar, începând cu prima jumătate a secolului al V-lea, în fiecare an, la 25 martie, Răsăritul creştin (excepţie făcând armenii) prăznuieşte Buna Vestire, adică vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu.

 Încă de la călcarea primei porunci dumnezeieşti de către Adam şi Eva, care a dus la izgonirea lor din rai, Dumnezeu le-a făgăduit acestora că, la plinirea vremii, le va trimite un Mântuitor, lor şi urmaşilor lor. De atunci, Dumnezeu a reînnoit mereu această făgăduinţă prin proorocii Săi, care nu numai că nu au fost ascultaţi, dar au fost ucişi până la ultimul. Acum 2000 de ani, din înaltul cerului, Arhanghelul Gavriil i-a apărut Fecioarei Maria în toată strălucirea lui îngerească şi i-a vestit că “plinirea vremii” sosise. Ziditorul a toate a ales-o să-I fie mamă Mântuitorului făgăduit omenirii, care nu era altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Dumnezeu-Tatăl a ascuns planul Său de mântuire a lumii nu numai de satana, ci chiar şi de puterile cereşti, încredinţând această taină numai unuia dintre slujitorii săi, marelui Arhanghel Gavriil. Acesta a fost trimis să descopere “taina Regelui”, cum numeşte Sf. Ioan Gură de Aur marea minune a întrupării Domnului. O taină ce poate fi înţeleasă numai prin credinţă, nu prin raţiune, şi în faţa căreia trebuie să te pleci cu cutremur. Şi la cine a fost trimis Arhanghelul Gavriil? “Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria”, ne spune evanghelistul Luca. Fiindcă printr-o fecioară trebuia să vină Mântuitorul lumii. “Şi intrând îngerul la ea i-a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei! Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?”

Fecioara Maria s-a spăimântat ca un copil la vederea îngerului, şi tot ca un copil s-a mirat de închinarea lui. Marele Gavriil văzând-o răscolită de gânduri, s-a grăbit să o liniştească grăind: “Nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu”. “Iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema”. Primind înalta solie cerească, Fecioara Maria l-a întrebat pe înaripatul oaspete: “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” În cuvintele ei nu trebuie să vedem neîncredere, ci o desăvârşită nevinovăţie, ne spun Sf. Părinţi. Pentru că dacă ea s-ar fi îndoit de cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Zaharia când i s-a dat vestea naşterii Sf. Ioan Botezătorul, ar fi primit ca şi acesta o pedeapsă. Întrebările adresate îngerului şi de Zaharia, şi de Fecioara Maria sună la fel, dar inimile lor nu sunt la fel. Iar Dumnezeu ştim că se uită la inima omului.

Ce i-a răspuns îngerul Fecioarei? “Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema”. După aceste încredinţări, Fecioara Maria acceptă smerită taina cu adevărat mare pentru toată creştinătatea: “Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” Şi odată rostit acest “Fie!”, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Fecioarei s-a zămislit Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.

Astfel, “taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”, pe care Arhanghelul Gavriil a fost trimis să o descopere, n-a fost doar cuvânt, ci a fost faptă, aşa cum este orice cuvânt al lui Dumnezeu.

“Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu”, a spus Domnul prin profetul Isaia. Şi, iată, Dumnezeu a zis şi a fost aşa!