Concurs organizat de ISJ Dolj, pentru ocuparea posturilor didactice la Limba rromani

0
1311

În următoarele zile, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va organiza un concurs/testare de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar – Limba rromani maternă, conform legislaţiei în vigoare.

Organizarea concursului/testării cadrelor didactice corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
LIMBA RROMANI-MATERNĂ
Organizarea probei scrise se va desfășura la Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, conform următorului grafic:
1. Depunerea și înregistrarea dosarelor și revizuirea fișelor de înscriere la secretariatul unității – 24-25 august 2023, între orele 10:00-13:00
2. Desfășurarea probei scrise:
– prezența candidaților la proba scrisă: 29.08.2023 – intervalul orar 8:00 -8:30
– pentru cadrele didactice calificate:
– desfășurarea probei scrise: 29.08.2023 – intervalul orar 9:00 -13:00
– pentru cadrele didactice necalificate:
– desfășurarea probei scrise: 29.08.2023 – intervalul orar 9:00 -12:00
– desfășurarea interviului 29.08.2023 – intervalul orar 13:00 – 15:00
3. Comunicarea rezultatelor – 29.08.2023
4. Depunerea contestațiilor, analizarea, rezolvarea acestora și comunicarea rezultatelor finale – 29-30 august 2023
5. Repartizarea candidaților – 31 august – 1 septembrie 2023

Cum arată metodologia

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022.  La cererea de înscriere la concurs/ testare vor fi atașate documentele menționate în cerere:
1) solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, conform prevederilor art. 80 alin. (3) şi (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordin nr. 6.218/2022 cu modificările și completările ulterioare;
2) fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);
3) copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; 4) copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
5) copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
5′) absolvenţii promoţiei 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic; 6) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
7) copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
8) copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
9) adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
10) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
11) copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
12) avizul/adeverinţa medical(ă), emis (ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
13) declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei, săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
14) adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
15) cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
16) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original.

Concursul se va desfășura conform prevederilor din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordin nr. 6.218/2022 cu modificările și completările ulterioare.